LoraWan-Tracker

08.04.2020 12:22:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -57 dBm 11 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm 5 dB
48.8207 9.38183
08.04.2020 12:22:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -58 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -116 dBm 2 dB
48.8207 9.382
08.04.2020 12:22:57
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -64 dBm 11 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -122 dBm -5 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:23:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -61 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -114 dBm 5 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:23:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -59 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm 4 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:23:27
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -65 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm 3 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:23:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -60 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -114 dBm 4 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:23:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -57 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -114 dBm 5 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:23:57
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -55 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm 3 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:24:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -60 dBm 7 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -114 dBm 4 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:24:17
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm 4 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:24:27
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -53 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -115 dBm 2 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:24:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -55 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -120 dBm 1 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:24:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -50 dBm 9 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:24:57
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -55 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -119 dBm 4 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:25:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -54 dBm 11 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:25:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -57 dBm 11 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -120 dBm 1 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:25:27
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -53 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -119 dBm 4 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:25:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -53 dBm 7 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm 3 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:25:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -54 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -117 dBm 3 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:25:57
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -54 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -121 dBm 1 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:26:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -53 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -117 dBm 1 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:26:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -55 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm 2 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:26:27
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -119 dBm 2 dB
48.8207 9.382
08.04.2020 12:26:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -54 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -119 dBm 4 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:26:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -54 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm 3 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:26:57
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -54 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -115 dBm 5 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:27:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -53 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -115 dBm 3 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:27:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -54 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -114 dBm 5 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:27:27
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -53 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm 2 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:27:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -55 dBm 7 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm -2 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:27:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -54 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -120 dBm -1 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:27:57
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -55 dBm 11 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm 3 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:28:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -52 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm -1 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:28:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -55 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -119 dBm 4 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:28:18
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -57 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -117 dBm 2 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:28:27
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -54 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -115 dBm 4 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:28:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -54 dBm 7 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm -2 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:28:47
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm 4 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:28:57
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm 2 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:29:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -52 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -117 dBm 4 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:29:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -55 dBm 7 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -119 dBm 1 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:29:27
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -55 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -117 dBm 2 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:29:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -57 dBm 11 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -120 dBm 1 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:29:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -55 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -121 dBm 1 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:29:57
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -51 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -119 dBm 0 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:30:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -52 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm 4 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:30:12
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -57 dBm 10 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:30:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -55 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -120 dBm 1 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:30:27
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -54 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -120 dBm 0 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:30:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -55 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm 2 dB
48.8208 9.382
08.04.2020 12:30:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -49 dBm 10 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:30:57
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -63 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -120 dBm 0 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:31:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -63 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm -3 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:31:17
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -120 dBm 0 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:31:27
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -53 dBm 11 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -115 dBm -1 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:31:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -55 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -113 dBm 7 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:31:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -55 dBm 11 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -113 dBm 6 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:31:57
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -52 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -110 dBm 8 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:32:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -49 dBm 11 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -111 dBm 7 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:32:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -49 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -107 dBm 8 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:32:27
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -50 dBm 7 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -106 dBm 7 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:32:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -54 dBm 11 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -113 dBm 9 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:32:47
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -111 dBm 8 dB
48.8207 9.38183
08.04.2020 12:32:57
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -109 dBm 9 dB
48.8207 9.38183
08.04.2020 12:33:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -53 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -112 dBm 7 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:33:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -43 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -109 dBm 6 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:33:27
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -53 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -113 dBm 8 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:33:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -53 dBm 11 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -109 dBm 8 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:33:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -53 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -106 dBm 8 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:33:57
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -49 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -113 dBm 6 dB
48.8207 9.38183
08.04.2020 12:34:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -48 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -111 dBm 0 dB
48.8207 9.38183
08.04.2020 12:34:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -71 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -120 dBm 0 dB
48.8208 9.38183
08.04.2020 12:34:27
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -81 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -121 dBm 2 dB
48.8206 9.38283
08.04.2020 12:34:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -89 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -113 dBm 2 dB
48.8202 9.384
08.04.2020 12:34:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -96 dBm 6 dB
48.8195 9.385
08.04.2020 12:34:57
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -108 dBm 7 dB
48.8189 9.386
08.04.2020 12:35:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -102 dBm 8 dB
48.8187 9.38633
08.04.2020 12:35:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -100 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -121 dBm -1 dB
48.8186 9.3865
08.04.2020 12:35:27
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -100 dBm 7 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -119 dBm -4 dB
48.8186 9.3865
08.04.2020 12:35:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -103 dBm 7 dB
48.8186 9.3865
08.04.2020 12:35:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -98 dBm 8 dB
48.8186 9.3865
08.04.2020 12:35:57
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -102 dBm 8 dB
48.8186 9.3865
08.04.2020 12:35:59
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -121 dBm -2 dB
48.8186 9.3865
08.04.2020 12:36:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -103 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -115 dBm -7 dB
48.8186 9.3865
08.04.2020 12:36:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -101 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -123 dBm -4 dB
48.8186 9.3865
08.04.2020 12:36:27
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -99 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -120 dBm 0 dB
48.8186 9.3865
08.04.2020 12:36:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -102 dBm 7 dB
48.8185 9.3865
08.04.2020 12:36:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -97 dBm 7 dB
48.8185 9.3865
08.04.2020 12:36:57
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -105 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -122 dBm -5 dB
48.8185 9.3865
08.04.2020 12:37:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -102 dBm 7 dB
48.8185 9.3865
08.04.2020 12:37:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -95 dBm 9 dB
48.8185 9.3865
08.04.2020 12:37:18
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -121 dBm -1 dB
48.8185 9.3865
08.04.2020 12:37:27
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -99 dBm 9 dB
48.8185 9.3865
08.04.2020 12:37:29
48.8185 9.3865
08.04.2020 12:37:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -107 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -124 dBm -6 dB
48.8185 9.3865
08.04.2020 12:37:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -100 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm 1 dB
48.8185 9.3865
08.04.2020 12:37:57
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -105 dBm 6 dB
48.8185 9.3865
08.04.2020 12:38:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -103 dBm 7 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -121 dBm -5 dB
48.8185 9.3865
08.04.2020 12:38:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -106 dBm 8 dB
48.8186 9.3865
08.04.2020 12:38:27
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -113 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -118 dBm -4 dB
48.8185 9.3865
08.04.2020 12:38:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -109 dBm 1 dB
48.818 9.387
08.04.2020 12:38:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -107 dBm 0 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -115 dBm 2 dB
48.8173 9.3875
08.04.2020 12:38:57
48.817 9.38867
08.04.2020 12:39:07
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -117 dBm 4 dB
48.8164 9.38883
08.04.2020 12:39:17
48.8151 9.38917
08.04.2020 12:39:27
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -111 dBm 5 dB
48.8138 9.38817
08.04.2020 12:39:37
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -96 dBm 10 dB
48.8135 9.3865
08.04.2020 12:39:47
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -97 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -114 dBm 3 dB
48.8134 9.38583
08.04.2020 12:39:57
48.8133 9.38467
08.04.2020 12:40:07
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -113 dBm 9 dB
48.8132 9.38317
08.04.2020 12:40:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -109 dBm 5 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -109 dBm -5 dB
ttig Weinstadt -113 dBm -6 dB
48.8131 9.38217
08.04.2020 12:40:27
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -103 dBm 7 dB
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -112 dBm 3 dB
ttig Weinstadt -112 dBm -2 dB
48.8131 9.38217
08.04.2020 12:40:37
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -103 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -111 dBm 2 dB
ttig Weinstadt -114 dBm -2 dB
48.8131 9.382
08.04.2020 12:40:47
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -97 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -113 dBm 5 dB
ttig Weinstadt -115 dBm -2 dB
48.813 9.38083
08.04.2020 12:40:57
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -107 dBm 10 dB
ttig Weinstadt -113 dBm 4 dB
48.8135 9.37983
08.04.2020 12:41:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -103 dBm 6 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -109 dBm 6 dB
48.8149 9.3795
08.04.2020 12:41:17
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -103 dBm 5 dB
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -111 dBm 5 dB
48.8159 9.38
08.04.2020 12:41:27
ttig Weinstadt -111 dBm 6 dB
48.8151 9.3805
08.04.2020 12:41:37
ttig Weinstadt -103 dBm 1 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -113 dBm 8 dB
48.8148 9.378
08.04.2020 12:41:47
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -100 dBm 8 dB
ttig Weinstadt -101 dBm 7 dB
48.8147 9.3745
08.04.2020 12:41:57
ttig Weinstadt -89 dBm 7 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -93 dBm 7 dB
48.8149 9.3705
08.04.2020 12:42:07
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -84 dBm 9 dB
ttig Weinstadt -93 dBm 9 dB
48.8151 9.3665
08.04.2020 12:42:17
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -107 dBm 8 dB
ttig Weinstadt -115 dBm 3 dB
48.8153 9.3625
08.04.2020 12:42:27
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -94 dBm 9 dB
48.8152 9.35883
08.04.2020 12:42:37
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -111 dBm 6 dB
48.8148 9.355
08.04.2020 12:42:47
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -97 dBm 9 dB
48.8142 9.3515
08.04.2020 12:42:57
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -111 dBm 9 dB
48.814 9.34767
08.04.2020 12:43:07
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -112 dBm 4 dB
48.8142 9.344
08.04.2020 12:43:17
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -99 dBm 9 dB
48.8149 9.34033
08.04.2020 12:43:27
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -115 dBm 6 dB
48.8161 9.33717
08.04.2020 12:43:37
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -106 dBm 4 dB
48.8175 9.33417
08.04.2020 12:43:40
eui-7276ff000b032234 -121 dBm -5 dB
48.8175 9.33417
08.04.2020 12:43:47
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -117 dBm 5 dB
48.8185 9.331
08.04.2020 12:43:57
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -114 dBm 5 dB
48.8185 9.3275
08.04.2020 12:44:07
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -115 dBm 6 dB
48.8178 9.324
08.04.2020 12:44:17
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -107 dBm 5 dB
48.8174 9.3205
08.04.2020 12:44:27
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -113 dBm 3 dB
48.8172 9.31683
08.04.2020 12:44:37
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -120 dBm -1 dB
48.8166 9.31317
08.04.2020 12:44:47
48.8158 9.30967
08.04.2020 12:44:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -112 dBm 0 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -120 dBm -4 dB
48.8153 9.30583
08.04.2020 12:45:07
48.8153 9.302
08.04.2020 12:45:17
48.815 9.29817
08.04.2020 12:45:27
48.8139 9.29467
08.04.2020 12:45:37
48.812 9.292
08.04.2020 12:45:47
48.8097 9.2905
08.04.2020 12:45:57
48.8073 9.29033
08.04.2020 12:46:07
48.8049 9.28967
08.04.2020 12:46:17
48.8028 9.2875
08.04.2020 12:46:27
48.8025 9.287
08.04.2020 12:47:17
48.7989 9.26433
08.04.2020 12:47:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -115 dBm 9 dB
48.7985 9.26017
08.04.2020 12:47:37
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -99 dBm 9 dB
48.7973 9.2565
08.04.2020 12:47:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -95 dBm -3 dB
48.7957 9.25367
08.04.2020 12:47:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -94 dBm 8 dB
SWLB-TTN@KWH-Rathausturm Kornwestheim -115 dBm 6 dB
48.7939 9.25117
08.04.2020 12:48:07
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -105 dBm 8 dB
SWLB-TTN@KWH-Rathausturm Kornwestheim -113 dBm 6 dB
eui-7276ff000b032234 -120 dBm -1 dB
48.7924 9.24817
08.04.2020 12:48:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -113 dBm 5 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -113 dBm 3 dB
lorixgw-01 @ Karle Recycling Stuttgart-Feuerbach -118 dBm -3 dB
48.7913 9.24483
08.04.2020 12:48:18
LRABB_Leonberg_00 Leonberg-Höfingen -122 dBm -6 dB
48.7913 9.24483
08.04.2020 12:48:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -107 dBm 8 dB
eui-7276ff000b032234 -118 dBm -3 dB
SWLB-TTN@KWH-Rathausturm Kornwestheim -119 dBm 6 dB
48.7903 9.24183
08.04.2020 12:48:28
LRABB_Leonberg_00 Leonberg-Höfingen -122 dBm -2 dB
48.7903 9.24183
08.04.2020 12:48:37
48.7893 9.23867
08.04.2020 12:48:47
48.7882 9.2355
08.04.2020 12:48:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -109 dBm 6 dB
48.7869 9.233
08.04.2020 12:49:07
SWLB-TTN@KWH-Rathausturm Kornwestheim -119 dBm 2 dB
48.7857 9.231
08.04.2020 12:49:17
48.7858 9.229
08.04.2020 12:49:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -107 dBm 1 dB
48.7869 9.2265
08.04.2020 12:49:37
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -106 dBm 3 dB
48.7881 9.22417
08.04.2020 12:49:47
48.7894 9.22167
08.04.2020 12:49:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -100 dBm 8 dB
48.7909 9.2195
08.04.2020 12:50:07
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -103 dBm 7 dB
48.7925 9.21767
08.04.2020 12:50:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -115 dBm 6 dB
48.794 9.21617
08.04.2020 12:50:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -109 dBm 8 dB
48.7951 9.21517
08.04.2020 12:50:37
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -111 dBm 5 dB
48.7963 9.214
08.04.2020 12:50:47
48.7973 9.21283
08.04.2020 12:50:57
48.7975 9.21083
08.04.2020 12:51:07
eui-c0ee40ffff294370 -112 dBm 2 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -116 dBm 1 dB
48.7975 9.21083
08.04.2020 12:51:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -106 dBm 3 dB
eui-c0ee40ffff294370 -109 dBm 6 dB
48.8004 9.209
08.04.2020 12:51:27
eui-c0ee40ffff294370 -100 dBm 9 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -106 dBm 3 dB
48.8012 9.20833
08.04.2020 12:51:37
eui-c0ee40ffff294370 -95 dBm 10 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -113 dBm 6 dB
48.8013 9.20817
08.04.2020 12:51:47
eui-c0ee40ffff294370 -96 dBm 10 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -117 dBm -3 dB
48.8013 9.20817
08.04.2020 12:51:57
eui-c0ee40ffff294370 -96 dBm 7 dB
48.8014 9.208
08.04.2020 12:52:07
eui-c0ee40ffff294370 -100 dBm 8 dB
48.801 9.20817
08.04.2020 12:52:17
eui-c0ee40ffff294370 -113 dBm 8 dB
48.8003 9.20883
08.04.2020 12:52:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -111 dBm 7 dB
eui-c0ee40ffff294370 -114 dBm 5 dB
48.7992 9.20917
08.04.2020 12:52:41
48.7984 9.20833
08.04.2020 12:52:47
48.798 9.20767
08.04.2020 12:53:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -103 dBm 7 dB
48.795 9.20133
08.04.2020 12:53:27
48.7943 9.19983
08.04.2020 12:53:37
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -118 dBm 8 dB
48.7934 9.1985
08.04.2020 12:53:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -122 dBm 2 dB
48.7925 9.19717
08.04.2020 12:53:57
48.7916 9.19567
08.04.2020 12:54:07
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -105 dBm 6 dB
48.7907 9.19433
08.04.2020 12:54:17
48.7898 9.19283
08.04.2020 12:54:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -115 dBm 5 dB
48.7889 9.19167
08.04.2020 12:54:37
48.7881 9.19067
08.04.2020 12:54:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -109 dBm 10 dB
48.7872 9.1895
08.04.2020 12:54:57
48.7862 9.18983
08.04.2020 12:55:07
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -111 dBm 9 dB
48.7852 9.18917
08.04.2020 12:55:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -103 dBm -1 dB
48.7842 9.1885
08.04.2020 12:55:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -97 dBm 8 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -111 dBm 3 dB
48.7832 9.18783
08.04.2020 12:55:37
48.7822 9.187
08.04.2020 12:55:47
48.7815 9.18667
08.04.2020 12:55:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -94 dBm 9 dB
48.7798 9.1855
08.04.2020 12:56:07
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -93 dBm 9 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -103 dBm 9 dB
48.7786 9.18467
08.04.2020 12:56:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -99 dBm 1 dB
48.7774 9.184
08.04.2020 12:56:27
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -113 dBm -2 dB
48.7762 9.183
08.04.2020 12:56:37
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -102 dBm 9 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -103 dBm 9 dB
48.7752 9.182
08.04.2020 12:56:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -83 dBm 9 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -97 dBm 5 dB
48.7743 9.18083
08.04.2020 12:56:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -91 dBm 2 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -95 dBm 8 dB
48.7738 9.18017
08.04.2020 12:57:07
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -97 dBm 7 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -98 dBm 7 dB
48.7738 9.18017
08.04.2020 12:57:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -94 dBm 3 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -97 dBm 8 dB
48.7738 9.18017
08.04.2020 12:57:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -99 dBm 9 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -111 dBm 6 dB
48.7733 9.1795
08.04.2020 12:57:37
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -98 dBm 1 dB
48.7724 9.17833
08.04.2020 12:57:47
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -100 dBm 6 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -102 dBm 6 dB
48.7712 9.17717
08.04.2020 12:57:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -98 dBm 9 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -99 dBm 9 dB
48.7705 9.17567
08.04.2020 12:58:07
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -99 dBm 6 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -103 dBm 10 dB
48.7697 9.17433
08.04.2020 12:58:21
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -105 dBm 5 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -105 dBm 5 dB
48.7688 9.173
08.04.2020 12:58:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -105 dBm 7 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -111 dBm 9 dB
48.7679 9.17217
08.04.2020 12:58:37
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -109 dBm 4 dB
48.767 9.17133
08.04.2020 12:58:51
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -106 dBm 0 dB
48.7663 9.17083
08.04.2020 12:58:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -110 dBm 6 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -117 dBm 0 dB
48.7657 9.17017
08.04.2020 12:59:07
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -105 dBm 9 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -111 dBm 3 dB
48.7655 9.17017
08.04.2020 12:59:21
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -105 dBm 6 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -113 dBm -4 dB
48.7655 9.17017
08.04.2020 12:59:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -106 dBm 8 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -119 dBm -5 dB
48.7655 9.17017
08.04.2020 12:59:37
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -112 dBm 2 dB
48.7653 9.17
08.04.2020 12:59:51
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -111 dBm -4 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -112 dBm 1 dB
48.7646 9.1695
08.04.2020 12:59:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -97 dBm -7 dB
48.7644 9.16933
08.04.2020 13:00:07
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -111 dBm 7 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -112 dBm -2 dB
48.7644 9.16933
08.04.2020 13:00:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -107 dBm 8 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -115 dBm 6 dB
48.7639 9.1695
08.04.2020 13:03:37
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -108 dBm 1 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -111 dBm -5 dB
48.7546 9.145
08.04.2020 13:03:38
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -107 dBm 3 dB
48.7546 9.145
08.04.2020 13:03:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -112 dBm -4 dB
48.7544 9.14383
08.04.2020 13:04:07
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -99 dBm 9 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -106 dBm 9 dB
48.7548 9.13867
08.04.2020 13:04:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -119 dBm -2 dB
48.7563 9.13617
08.04.2020 13:04:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -117 dBm -1 dB
48.7572 9.13317
08.04.2020 13:04:37
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -113 dBm -1 dB
48.7575 9.13
08.04.2020 13:05:02
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -117 dBm -1 dB
48.7586 9.12767
08.04.2020 13:05:12
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -111 dBm 7 dB
48.7585 9.1225
08.04.2020 13:05:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -97 dBm -1 dB
48.7588 9.11967
08.04.2020 13:05:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -107 dBm 5 dB
48.7585 9.1175
08.04.2020 13:05:42
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -115 dBm 3 dB
48.7585 9.11583
08.04.2020 13:06:13
70567-Möhringen -123 dBm -6 dB
48.7574 9.11567
08.04.2020 13:06:17
70567-Möhringen -112 dBm -1 dB
48.752 9.1155
08.04.2020 13:06:27
70567-Möhringen -109 dBm 7 dB
Minol -112 dBm -1 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -117 dBm -2 dB
48.7499 9.1155
08.04.2020 13:06:37
70567-Möhringen -105 dBm -1 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -112 dBm 6 dB
48.748 9.114
08.04.2020 13:06:47
70567-Möhringen -99 dBm 7 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -109 dBm -4 dB
48.7461 9.11283
08.04.2020 13:06:48
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -112 dBm 3 dB
Minol -115 dBm -1 dB
70567-Möhringen -115 dBm 3 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -117 dBm 4 dB
48.7461 9.11283
08.04.2020 13:06:57
70567-Möhringen -94 dBm 6 dB
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -107 dBm 6 dB
48.7444 9.11133
08.04.2020 13:07:07
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -111 dBm 7 dB
48.7425 9.10983
08.04.2020 13:07:21
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -112 dBm 6 dB
48.7407 9.10867
08.04.2020 13:07:27
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -108 dBm 6 dB
48.74 9.10683
08.04.2020 13:07:37
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -107 dBm 8 dB
48.7391 9.1035
08.04.2020 13:07:47
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -102 dBm 9 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -110 dBm 1 dB
48.7384 9.10083
08.04.2020 13:07:57
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -84 dBm 5 dB
48.7377 9.09817
08.04.2020 13:08:07
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -87 dBm 10 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -116 dBm 4 dB
48.7369 9.0955
08.04.2020 13:08:17
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -109 dBm 6 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -114 dBm -2 dB
48.7355 9.0935
08.04.2020 13:08:32
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -108 dBm 9 dB
48.7337 9.09217
08.04.2020 13:08:37
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -109 dBm 2 dB
48.732 9.0905
08.04.2020 13:08:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -106 dBm 3 dB
The Things Gateway digital-worx -111 dBm -1 dB
48.7306 9.08817
08.04.2020 13:08:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -107 dBm 7 dB
The Things Gateway digital-worx -108 dBm -1 dB
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -114 dBm 1 dB
Minol -119 dBm -5 dB
48.7298 9.0855
08.04.2020 13:09:07
The Things Gateway digital-worx -107 dBm 2 dB
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -108 dBm 2 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -111 dBm 3 dB
48.7294 9.08267
08.04.2020 13:09:17
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -113 dBm -2 dB
48.7293 9.07967
08.04.2020 13:09:37
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -119 dBm 3 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -123 dBm -6 dB
48.729 9.0765
08.04.2020 13:09:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -106 dBm 8 dB
48.7274 9.07067
08.04.2020 13:09:48
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -114 dBm 2 dB
48.7274 9.07067
08.04.2020 13:09:57
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -114 dBm 5 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -116 dBm -8 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -123 dBm -6 dB
48.7263 9.068
08.04.2020 13:10:07
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm -3 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -124 dBm -7 dB
48.7251 9.0655
08.04.2020 13:10:08
LRABB_Gaertringen_00 -124 dBm -7 dB
48.7251 9.0655
08.04.2020 13:10:08
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -111 dBm 6 dB
LRABB_Gaertringen_00 -120 dBm -6 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -123 dBm -4 dB
48.7251 9.0655
08.04.2020 13:10:18
LRABB_Gaertringen_00 -123 dBm -6 dB
48.7238 9.06267
08.04.2020 13:10:18
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm -2 dB
48.7238 9.06267
08.04.2020 13:10:27
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm 2 dB
48.7223 9.06017
08.04.2020 13:10:29
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -111 dBm 7 dB
48.7223 9.06017
08.04.2020 13:10:44
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -105 dBm 8 dB
48.7208 9.05767
08.04.2020 13:10:52
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -111 dBm 2 dB
48.7208 9.05767
08.04.2020 13:10:54
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -108 dBm -2 dB
48.7208 9.05767
08.04.2020 13:11:07
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -112 dBm 3 dB
48.7171 9.0545
08.04.2020 13:11:10
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -112 dBm 7 dB
48.7171 9.0545
08.04.2020 13:11:18
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -105 dBm 5 dB
48.7131 9.05383
08.04.2020 13:11:33
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -103 dBm 7 dB
48.7111 9.0535
08.04.2020 13:11:37
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -96 dBm 11 dB
48.7111 9.0535
08.04.2020 13:11:48
LRABB_Sindelfingen_01 -121 dBm -6 dB
48.7073 9.051
08.04.2020 13:11:56
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -104 dBm 5 dB
LRABB_Sindelfingen_02 -123 dBm -6 dB
48.7073 9.051
08.04.2020 13:12:01
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -114 dBm 8 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -122 dBm -3 dB
LRABB_Boeblingen_00 -122 dBm -3 dB
48.7073 9.051
08.04.2020 13:12:02
LRABB_Sindelfingen_01 -122 dBm 2 dB
48.7073 9.051
08.04.2020 13:12:08
LRABB_Sindelfingen_01 -118 dBm 2 dB
48.7046 9.046
08.04.2020 13:12:08
LRABB_Boeblingen_00 -120 dBm -2 dB
48.7046 9.046
08.04.2020 13:12:26
LRABB_Sindelfingen_01 -122 dBm 9 dB
48.7046 9.046
08.04.2020 13:12:31
LRABB_Boeblingen_00 -122 dBm -2 dB
48.7046 9.046
08.04.2020 13:12:37
softwarezentrum Böblingen-Hulb -117 dBm -4 dB
48.7033 9.03633
08.04.2020 13:12:38
LRABB_Sindelfingen_01 -111 dBm 4 dB
48.7033 9.03633
08.04.2020 13:12:48
LRABB_Sindelfingen_01 -117 dBm 4 dB
48.703 9.0335
08.04.2020 13:12:51
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -110 dBm 8 dB
LRABB_Sindelfingen_02 -123 dBm -3 dB
LRABB_Boeblingen_00 -124 dBm -6 dB
48.703 9.0335
08.04.2020 13:12:52
LRABB_Sindelfingen_01 -108 dBm 5 dB
48.703 9.0335
08.04.2020 13:12:57
softwarezentrum Böblingen-Hulb -114 dBm -9 dB
48.7025 9.03067
08.04.2020 13:12:58
LRABB_Sindelfingen_01 -98 dBm 9 dB
48.7025 9.03067
08.04.2020 13:13:01
LRABB_Boeblingen_00 -122 dBm -5 dB
48.7025 9.03067
08.04.2020 13:13:02
LRABB_Sindelfingen_01 -105 dBm 7 dB
48.7025 9.03067
08.04.2020 13:13:07
softwarezentrum Böblingen-Hulb -119 dBm 3 dB
LRABB_Sindelfingen_00 -122 dBm -2 dB
48.7018 9.028
08.04.2020 13:13:08
LRABB_Sindelfingen_01 -99 dBm 8 dB
48.7018 9.028
08.04.2020 13:13:13
LRABB_Sindelfingen_01 -99 dBm 9 dB
48.7018 9.028
08.04.2020 13:13:14
LRABB_LRA_00 Böblingen -123 dBm -4 dB
48.7018 9.028
08.04.2020 13:13:17
48.7009 9.02567
08.04.2020 13:13:27
48.6997 9.02333
08.04.2020 13:13:28
LRABB_Sindelfingen_01 -106 dBm 9 dB
48.6997 9.02333
08.04.2020 13:13:37
softwarezentrum Böblingen-Hulb -112 dBm -3 dB
LRABB_Boeblingen_00 -117 dBm -1 dB
48.6986 9.02133
08.04.2020 13:13:47
softwarezentrum Böblingen-Hulb -114 dBm 8 dB
48.6974 9.019
08.04.2020 13:13:48
LRABB_Sindelfingen_02 -112 dBm 9 dB
LRABB_Jettingen_00 -121 dBm -8 dB
48.6974 9.019
08.04.2020 13:13:48
LRABB_Boeblingen_00 -104 dBm 10 dB
48.6974 9.019
08.04.2020 13:13:57
48.6963 9.01667
08.04.2020 13:14:07
softwarezentrum Böblingen-Hulb -106 dBm 8 dB
48.6953 9.01417
08.04.2020 13:14:08
LRABB_Sindelfingen_02 -119 dBm 6 dB
LRABB_LRA_00 Böblingen -123 dBm 4 dB
48.6953 9.01417
08.04.2020 13:14:17
softwarezentrum Böblingen-Hulb -115 dBm 2 dB
48.6945 9.01133
08.04.2020 13:14:18
LRABB_Sindelfingen_02 -115 dBm 3 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm -4 dB
48.6945 9.01133
08.04.2020 13:14:27
48.694 9.00833
08.04.2020 13:14:28
LRABB_Sindelfingen_02 -109 dBm 10 dB
LRABB_Boeblingen_00 -118 dBm 7 dB
48.694 9.00833
08.04.2020 13:14:29
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -117 dBm 3 dB
48.694 9.00833
08.04.2020 13:14:37
48.6939 9.00517
08.04.2020 13:14:38
LRABB_Sindelfingen_02 -105 dBm 9 dB
LRABB_LRA_00 Böblingen -111 dBm 9 dB
48.6939 9.00517
08.04.2020 13:14:47
LRABB_LRA_00 Böblingen -100 dBm 10 dB
48.6937 9.00217
08.04.2020 13:14:48
LRABB_Sindelfingen_01 -117 dBm 4 dB
48.6937 9.00217
08.04.2020 13:14:48
LRABB_Sindelfingen_02 -95 dBm 9 dB
48.6937 9.00217
08.04.2020 13:14:57
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -98 dBm 9 dB
48.6937 8.99917
08.04.2020 13:14:58
LRABB_Sindelfingen_02 -93 dBm 10 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -109 dBm 5 dB
48.6937 8.99917
08.04.2020 13:15:07
48.6935 8.99633
08.04.2020 13:15:08
LRABB_Sindelfingen_01 -117 dBm 8 dB
48.6935 8.99633
08.04.2020 13:15:09
LRABB_Boeblingen_00 -106 dBm 8 dB
48.6935 8.99633
08.04.2020 13:15:17
48.693 8.9935
08.04.2020 13:15:18
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -99 dBm -4 dB
48.693 8.9935
08.04.2020 13:15:27
softwarezentrum Böblingen-Hulb -109 dBm 7 dB
48.6921 8.99117
08.04.2020 13:15:28
LRABB_Sindelfingen_02 -88 dBm 7 dB
LRABB_Boeblingen_00 -99 dBm 6 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -104 dBm 7 dB
48.6921 8.99117
08.04.2020 13:15:28
LRABB_LRA_00 Böblingen -104 dBm 5 dB
48.6921 8.99117
08.04.2020 13:15:37
softwarezentrum Böblingen-Hulb -107 dBm 6 dB
48.691 8.98883
08.04.2020 13:15:38
LRABB_Sindelfingen_02 -93 dBm 8 dB
LRABB_Boeblingen_00 -100 dBm 1 dB
48.691 8.98883
08.04.2020 13:15:47
softwarezentrum Böblingen-Hulb -98 dBm 7 dB
LRABB_LRA_00 Böblingen -107 dBm 8 dB
48.6896 8.98667
08.04.2020 13:15:48
LRABB_Sindelfingen_01 -105 dBm 8 dB
LRABB_Boeblingen_00 -118 dBm 9 dB
48.6896 8.98667
08.04.2020 13:15:57
softwarezentrum Böblingen-Hulb -101 dBm -3 dB
48.6882 8.9845
08.04.2020 13:15:58
LRABB_Sindelfingen_01 -100 dBm -6 dB
48.6882 8.9845
08.04.2020 13:16:07
softwarezentrum Böblingen-Hulb -88 dBm 8 dB
LRABB_LRA_00 Böblingen -110 dBm 1 dB
48.6869 8.982
08.04.2020 13:16:08
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -109 dBm 6 dB
LRABB_Boeblingen_00 -111 dBm -2 dB
48.6869 8.982
08.04.2020 13:16:09
LRABB_Sindelfingen_01 -120 dBm 4 dB
48.6869 8.982
08.04.2020 13:16:17
softwarezentrum Böblingen-Hulb -81 dBm 9 dB
48.6858 8.97933
08.04.2020 13:16:18
LRABB_Sindelfingen_02 -115 dBm 2 dB
48.6858 8.97933
08.04.2020 13:16:27
softwarezentrum Böblingen-Hulb -92 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_02 -118 dBm 2 dB
48.685 8.97633
08.04.2020 13:16:28
LRABB_Boeblingen_00 -106 dBm 8 dB
48.685 8.97633
08.04.2020 13:16:28
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -105 dBm 8 dB
48.685 8.97633
08.04.2020 13:16:37
SZ-BB Demo S21 49 dBm 2 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -92 dBm -1 dB
48.6842 8.9735
08.04.2020 13:16:47
SZ-BB Demo S21 59 dBm 3 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -91 dBm 7 dB
LRABB_Aidlingen_00 -121 dBm -2 dB
48.683 8.97067
08.04.2020 13:16:48
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -102 dBm 5 dB
LRABB_Boeblingen_00 -109 dBm 7 dB
48.683 8.97067
08.04.2020 13:16:57
softwarezentrum Böblingen-Hulb -87 dBm 10 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -112 dBm 4 dB
48.6817 8.96817
08.04.2020 13:16:58
LRABB_Boeblingen_00 -93 dBm 9 dB
48.6817 8.96817
08.04.2020 13:16:59
LRABB_Sindelfingen_01 -104 dBm 6 dB
48.6817 8.96817
08.04.2020 13:17:07
SZ-BB Demo S21 49 dBm 1 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -80 dBm 10 dB
48.6801 8.96633
08.04.2020 13:17:08
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -97 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -104 dBm 8 dB
LRABB_Boeblingen_00 -108 dBm 6 dB
48.6801 8.96633
08.04.2020 13:17:08
LRABB_LRA_00 Böblingen -119 dBm 1 dB
48.6801 8.96633
08.04.2020 13:17:17
softwarezentrum Böblingen-Hulb -104 dBm 8 dB
48.6783 8.96483
08.04.2020 13:17:18
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -105 dBm 6 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -108 dBm 5 dB
48.6783 8.96483
08.04.2020 13:17:27
softwarezentrum Böblingen-Hulb -98 dBm 8 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -111 dBm 4 dB
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm -2 dB
48.6763 8.964
08.04.2020 13:17:28
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -110 dBm 8 dB
48.6763 8.964
08.04.2020 13:17:37
softwarezentrum Böblingen-Hulb -104 dBm 9 dB
48.6742 8.9635
08.04.2020 13:17:38
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -108 dBm 7 dB
48.6742 8.9635
08.04.2020 13:17:39
LRABB_Sindelfingen_01 -110 dBm 8 dB
LRABB_Ehningen_01 -122 dBm -4 dB
48.6742 8.9635
08.04.2020 13:17:39
LRABB_Sindelfingen_02 -122 dBm 2 dB
48.6742 8.9635
08.04.2020 13:17:47
softwarezentrum Böblingen-Hulb -105 dBm 9 dB
48.6721 8.96317
08.04.2020 13:17:48
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm -5 dB
48.6721 8.96317
08.04.2020 13:17:49
LRABB_Ehningen_01 -122 dBm -1 dB
48.6721 8.96317
08.04.2020 13:17:57
LRABB_Ehningen_01 -111 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm -4 dB
48.6701 8.96317
08.04.2020 13:17:58
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -113 dBm -5 dB
LRABB_Ehningen_01 -115 dBm 5 dB
48.6701 8.96317
08.04.2020 13:18:09
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm 2 dB
48.6683 8.96317
08.04.2020 13:18:15
LRABB_Ehningen_01 -115 dBm 10 dB
48.6683 8.96317
08.04.2020 13:18:27
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 3 dB
48.6651 8.96267
08.04.2020 13:18:28
LRABB_Gaertringen_00 -123 dBm -3 dB
48.6651 8.96267
08.04.2020 13:18:37
LRABB_Ehningen_01 -109 dBm 7 dB
48.6651 8.96117
08.04.2020 13:18:39
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -116 dBm -1 dB
48.6651 8.96117
08.04.2020 13:18:47
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -115 dBm -1 dB
LRABB_Herrenberg_04 -117 dBm -6 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -121 dBm 3 dB
48.6654 8.96083
08.04.2020 13:18:48
LRABB_Boeblingen_00 -124 dBm -5 dB
48.6654 8.96083
08.04.2020 13:18:52
LRABB_Herrenberg_02 -121 dBm -6 dB
48.6654 8.96083
08.04.2020 13:18:53
LRABB_Sindelfingen_01 -119 dBm -1 dB
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -4 dB
LRABB_Boeblingen_00 -124 dBm -2 dB
48.6654 8.96083
08.04.2020 13:18:57
LRABB_Ehningen_01 -106 dBm 11 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm 4 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -116 dBm 5 dB
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -1 dB
LRABB_Herrenberg_04 -124 dBm -7 dB
48.6654 8.96083
08.04.2020 13:18:58
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -122 dBm -3 dB
LRABB_Herrenberg_02 -123 dBm -10 dB
LRABB_Gaertringen_00 -123 dBm -8 dB
48.6654 8.96083
08.04.2020 13:19:07
LRABB_Sindelfingen_01 -115 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_01 -117 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm 1 dB
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:19:08
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -121 dBm -4 dB
LRABB_Gaertringen_00 -124 dBm -8 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:19:08
LRABB_Boeblingen_00 -122 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:19:17
LRABB_Sindelfingen_01 -115 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_01 -117 dBm 3 dB
LRABB_Jettingen_00 -121 dBm -4 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -122 dBm -4 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm -1 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:19:18
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -122 dBm -9 dB
LRABB_Herrenberg_02 -122 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:19:19
LRABB_Boeblingen_00 -118 dBm 1 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:19:27
LRABB_Ehningen_01 -110 dBm 7 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:19:28
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm -4 dB
LRABB_Gaertringen_00 -118 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:19:37
LRABB_Ehningen_01 -109 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -115 dBm 6 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -117 dBm 4 dB
LRABB_Herrenberg_02 -122 dBm -6 dB
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm 0 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -123 dBm -7 dB
LRABB_Herrenberg_04 -123 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:19:38
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm -1 dB
LRABB_Gaertringen_00 -123 dBm -6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:19:38
LRABB_Boeblingen_00 -122 dBm -2 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:19:47
LRABB_Herrenberg_04 -118 dBm -6 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -121 dBm -4 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:19:48
LRABB_Herrenberg_02 -120 dBm -6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:19:57
LRABB_Sindelfingen_01 -115 dBm 4 dB
LRABB_Ehningen_01 -119 dBm 1 dB
LRABB_Herrenberg_04 -121 dBm -1 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -122 dBm -4 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:19:58
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -120 dBm -1 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:19:59
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -123 dBm -7 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:19:59
LRABB_Herrenberg_02 -121 dBm -9 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:20:07
LRABB_Ehningen_01 -108 dBm 5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:20:08
LRABB_Gaertringen_00 -115 dBm -5 dB
LRABB_Herrenberg_02 -117 dBm -4 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:20:17
LRABB_Ehningen_01 -103 dBm 10 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -116 dBm 4 dB
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -2 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -122 dBm -1 dB
LRABB_Herrenberg_04 -123 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:20:18
LRABB_Gaertringen_00 -123 dBm -7 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:20:27
LRABB_Sindelfingen_01 -115 dBm 4 dB
LRABB_Ehningen_01 -117 dBm 2 dB
LRABB_Boeblingen_00 -119 dBm -6 dB
LRABB_Jettingen_00 -119 dBm -4 dB
LRABB_Herrenberg_04 -121 dBm -4 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:20:28
LRABB_Herrenberg_02 -121 dBm -6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:20:37
LRABB_Ehningen_01 -107 dBm 8 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -115 dBm 4 dB
LRABB_Boeblingen_00 -120 dBm -1 dB
LRABB_Herrenberg_04 -121 dBm -4 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -122 dBm -3 dB
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:20:38
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm -4 dB
LRABB_Herrenberg_02 -123 dBm -6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:20:38
LRABB_Gaertringen_00 -123 dBm -9 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:20:39
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -121 dBm -8 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:20:39
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -122 dBm -7 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:20:47
LRABB_Sindelfingen_01 -114 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_01 -117 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm 0 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm 0 dB
LRABB_Jettingen_00 -120 dBm -2 dB
LRABB_Herrenberg_04 -123 dBm -7 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:20:48
LRABB_Gaertringen_00 -120 dBm -4 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:20:49
LRABB_Herrenberg_02 -123 dBm -4 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:20:57
LRABB_Ehningen_01 -101 dBm 10 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -115 dBm 4 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm 6 dB
LRABB_Boeblingen_00 -121 dBm 0 dB
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -1 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -123 dBm -3 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -124 dBm -9 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:20:58
LRABB_Gaertringen_00 -123 dBm -7 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:07
LRABB_Ehningen_01 -110 dBm 8 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_04 -121 dBm 2 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -123 dBm -5 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -1 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:08
LRABB_Gaertringen_00 -121 dBm -3 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -122 dBm -4 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:17
LRABB_Herrenberg_04 -119 dBm 1 dB
LRABB_Ehningen_01 -119 dBm 4 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -121 dBm -6 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -3 dB
LRABB_Herrenberg_02 -124 dBm -6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:18
LRABB_Sindelfingen_01 -114 dBm 5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:27
LRABB_Ehningen_01 -111 dBm 4 dB
LRABB_Herrenberg_02 -118 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:28
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -121 dBm -4 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:28
LRABB_Gaertringen_00 -118 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:37
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm -4 dB
LRABB_Herrenberg_04 -119 dBm 0 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -123 dBm -8 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -5 dB
LRABB_Herrenberg_02 -124 dBm -7 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:38
LRABB_Sindelfingen_01 -114 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm -4 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:39
LRABB_Gaertringen_00 -122 dBm -6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:42
LRABB_Jettingen_00 -121 dBm -4 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -122 dBm -10 dB
gateway_holzgerlingen_0001 Holzgerlingen -124 dBm -11 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:43
LRABB_Ehningen_01 -103 dBm 11 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -115 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm -2 dB
LRABB_Herrenberg_04 -120 dBm -1 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -121 dBm -6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:43
LRABB_Herrenberg_02 -121 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:47
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -117 dBm 1 dB
LRABB_Jettingen_00 -119 dBm 0 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -122 dBm -5 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm -7 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:48
LRABB_Sindelfingen_01 -114 dBm 6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:48
LRABB_Herrenberg_02 -123 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:49
LRABB_Gaertringen_00 -123 dBm -7 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:57
LRABB_Ehningen_01 -112 dBm -6 dB
LRABB_Boeblingen_00 -119 dBm -4 dB
LRABB_Herrenberg_04 -120 dBm -3 dB
LRABB_Jettingen_00 -121 dBm -6 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -122 dBm -5 dB
LRABB_Herrenberg_02 -123 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:21:58
LRABB_Sindelfingen_01 -113 dBm 5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:22:07
LRABB_Ehningen_01 -107 dBm 2 dB
LRABB_Herrenberg_02 -122 dBm -8 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:22:08
LRABB_Sindelfingen_01 -111 dBm 2 dB
LRABB_Herrenberg_04 -121 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:22:08
LRABB_Ehningen_01 -106 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -114 dBm 5 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -121 dBm -2 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm -5 dB
LRABB_Herrenberg_02 -123 dBm -6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:22:09
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -120 dBm -4 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:22:10
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -123 dBm -8 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:22:17
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 7 dB
LRABB_Gaertringen_00 -119 dBm -4 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm -3 dB
LRABB_Herrenberg_02 -122 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:22:27
LRABB_Ehningen_01 -101 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm 5 dB
LRABB_Boeblingen_00 -122 dBm 1 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -1 dB
LRABB_Herrenberg_04 -124 dBm -7 dB
LRABB_Herrenberg_02 -124 dBm -7 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:22:28
LRABB_Sindelfingen_01 -112 dBm 6 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -121 dBm -1 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:22:28
LRABB_Gaertringen_00 -123 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:22:37
LRABB_Ehningen_01 -111 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm 0 dB
LRABB_Boeblingen_00 -122 dBm 0 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -122 dBm -4 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -3 dB
LRABB_Gaertringen_00 -124 dBm -6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:22:38
LRABB_Sindelfingen_01 -117 dBm 3 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -120 dBm -1 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:22:47
LRABB_Ehningen_01 -115 dBm 7 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -119 dBm 0 dB
LRABB_Gaertringen_00 -121 dBm -5 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -121 dBm -2 dB
LRABB_Jettingen_00 -121 dBm -3 dB
LRABB_Boeblingen_00 -123 dBm -7 dB
LRABB_Herrenberg_02 -124 dBm -6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:22:48
LRABB_Sindelfingen_01 -115 dBm 4 dB
LRABB_Herrenberg_04 -118 dBm 2 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:22:57
LRABB_Ehningen_01 -107 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_02 -119 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:22:58
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm -4 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:22:59
LRABB_Gaertringen_00 -117 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:23:07
LRABB_Ehningen_01 -107 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -119 dBm 1 dB
LRABB_Boeblingen_00 -122 dBm -3 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -123 dBm -9 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:23:08
LRABB_Sindelfingen_01 -114 dBm 6 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -120 dBm -2 dB
LRABB_Jettingen_00 -121 dBm -1 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:23:17
LRABB_Ehningen_01 -111 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -122 dBm 0 dB
LRABB_Gaertringen_00 -123 dBm -2 dB
LRABB_Boeblingen_00 -123 dBm -2 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -2 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:23:18
LRABB_Sindelfingen_01 -117 dBm 4 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm 1 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:23:27
LRABB_Herrenberg_04 -121 dBm 1 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -123 dBm -1 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:23:28
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -123 dBm -7 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:23:29
LRABB_Gaertringen_00 -124 dBm -6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:23:37
LRABB_Gaertringen_00 -115 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:23:38
LRABB_Ehningen_01 -108 dBm 5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:23:47
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm -6 dB
LRABB_Herrenberg_02 -122 dBm -4 dB
LRABB_Herrenberg_04 -123 dBm -6 dB
LRABB_Boeblingen_00 -123 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:23:48
LRABB_Sindelfingen_01 -114 dBm 4 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:23:57
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:24:07
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -122 dBm -8 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:24:08
LRABB_Ehningen_01 -104 dBm 10 dB
LRABB_Boeblingen_00 -120 dBm 0 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm -1 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:24:08
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm -5 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -121 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:24:13
LRABB_Ehningen_01 -110 dBm 4 dB
LRABB_Herrenberg_02 -122 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:24:13
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:24:17
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm -4 dB
LRABB_Herrenberg_02 -121 dBm -5 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -122 dBm -6 dB
LRABB_Gaertringen_00 -123 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:24:18
LRABB_Sindelfingen_01 -112 dBm 2 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -2 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:24:27
LRABB_Ehningen_01 -112 dBm 8 dB
LRABB_Gaertringen_00 -121 dBm -3 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm 0 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:24:28
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm 4 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:24:29
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -121 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:24:37
LRABB_Gaertringen_00 -122 dBm -6 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -123 dBm -8 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:24:38
LRABB_Herrenberg_02 -123 dBm -5 dB
LRABB_Jettingen_00 -124 dBm -3 dB
LRABB_Boeblingen_00 -124 dBm -4 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:24:47
LRABB_Gaertringen_00 -117 dBm 0 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm -2 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:24:48
LRABB_Ehningen_01 -110 dBm 7 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -114 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_02 -121 dBm -5 dB
LRABB_Jettingen_00 -121 dBm 0 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:24:57
LRABB_Ehningen_01 -106 dBm 6 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:24:58
LRABB_Herrenberg_02 -122 dBm -5 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -123 dBm -6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:24:58
LRABB_Jettingen_00 -121 dBm -2 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:25:07
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -120 dBm -2 dB
LRABB_Herrenberg_04 -121 dBm -6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:25:08
LRABB_Ehningen_01 -109 dBm 7 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -2 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:25:17
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -121 dBm -7 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:25:18
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -121 dBm -8 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:25:19
LRABB_Boeblingen_00 -123 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:25:27
LRABB_Ehningen_01 -112 dBm 8 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -117 dBm 0 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm -1 dB
LRABB_Gaertringen_00 -120 dBm -2 dB
48.6657 8.96133
08.04.2020 13:25:28
LRABB_Herrenberg_02 -121 dBm -5 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -1 dB
48.6657 8.96133
08.04.2020 13:25:29
LRABB_Sindelfingen_01 -113 dBm 4 dB
48.6657 8.96133
08.04.2020 13:25:37
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -120 dBm -1 dB
48.6657 8.96133
08.04.2020 13:25:38
LRABB_Ehningen_01 -100 dBm 10 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -116 dBm 5 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm 6 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -1 dB
48.6657 8.96133
08.04.2020 13:25:39
LRABB_Herrenberg_02 -124 dBm -6 dB
48.6657 8.96133
08.04.2020 13:25:47
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm -1 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:25:48
LRABB_Ehningen_01 -107 dBm 8 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -110 dBm 2 dB
LRABB_Jettingen_00 -121 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:25:57
LRABB_Ehningen_01 -103 dBm 10 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm -3 dB
LRABB_Gaertringen_00 -120 dBm -6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:25:58
LRABB_Sindelfingen_01 -113 dBm 5 dB
LRABB_Jettingen_00 -120 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:25:58
LRABB_Herrenberg_04 -120 dBm -1 dB
LRABB_Boeblingen_00 -123 dBm -7 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:07
LRABB_Herrenberg_04 -116 dBm -6 dB
LRABB_Gaertringen_00 -119 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:08
LRABB_Herrenberg_02 -119 dBm -4 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:11
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 10 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -113 dBm 6 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -2 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:12
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -121 dBm -8 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:12
LRABB_Gaertringen_00 -124 dBm -8 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:13
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -115 dBm 5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:18
LRABB_Ehningen_01 -103 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -114 dBm 3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:19
LRABB_Herrenberg_02 -123 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:21
LRABB_Ehningen_01 -103 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm 5 dB
LRABB_Jettingen_00 -120 dBm -3 dB
LRABB_Herrenberg_02 -122 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:22
LRABB_Herrenberg_04 -118 dBm 2 dB
LRABB_Boeblingen_00 -121 dBm -1 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:27
LRABB_Ehningen_01 -109 dBm 5 dB
LRABB_Gaertringen_00 -118 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:28
LRABB_Ehningen_01 -99 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -117 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_02 -123 dBm -4 dB
LRABB_Herrenberg_02 -123 dBm -8 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -123 dBm -7 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:29
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -2 dB
LRABB_Boeblingen_00 -124 dBm -2 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -124 dBm -4 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:38
LRABB_Ehningen_01 -106 dBm 10 dB
LRABB_Gaertringen_00 -122 dBm -3 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -2 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -123 dBm -7 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:42
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -4 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:43
LRABB_Sindelfingen_01 -113 dBm 4 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm 1 dB
LRABB_Gaertringen_00 -123 dBm -2 dB
LRABB_Boeblingen_00 -124 dBm -6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:43
LRABB_Ehningen_01 -111 dBm 8 dB
LRABB_Ehningen_01 -113 dBm 8 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -114 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_04 -120 dBm -3 dB
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -1 dB
LRABB_Boeblingen_00 -123 dBm -1 dB
LRABB_Gaertringen_00 -123 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:44
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm -1 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -120 dBm -2 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:49
LRABB_Ehningen_01 -103 dBm 13 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -115 dBm 7 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -121 dBm -8 dB
LRABB_Boeblingen_00 -122 dBm -3 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -1 dB
LRABB_Jettingen_01 -123 dBm -11 dB
LRABB_Herrenberg_02 -124 dBm -8 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:50
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -120 dBm -2 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm -2 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:57
LRABB_Ehningen_01 -109 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -122 dBm -3 dB
LRABB_Herrenberg_04 -123 dBm -1 dB
LRABB_Herrenberg_02 -124 dBm -9 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:58
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:26:59
LRABB_Gaertringen_00 -121 dBm -2 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:07
softwarezentrum Böblingen-Hulb -123 dBm -8 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:08
LRABB_Ehningen_01 -109 dBm 9 dB
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -4 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -123 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:08
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_04 -124 dBm -4 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:11
LRABB_Ehningen_01 -107 dBm 8 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -112 dBm 5 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -117 dBm 2 dB
LRABB_Jettingen_00 -121 dBm -1 dB
LRABB_Herrenberg_04 -123 dBm -6 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:12
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm 0 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:13
LRABB_Herrenberg_02 -123 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:17
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm 3 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -122 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:18
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 10 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_02 -121 dBm -3 dB
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -1 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:27
LRABB_Sindelfingen_01 -114 dBm 1 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -118 dBm -1 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -120 dBm -6 dB
LRABB_Herrenberg_04 -123 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:28
LRABB_Herrenberg_02 -118 dBm 0 dB
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:28
LRABB_Sindelfingen_02 -122 dBm -7 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:32
LRABB_Sindelfingen_01 -114 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_01 -118 dBm 4 dB
LRABB_Herrenberg_04 -119 dBm -1 dB
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -2 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:33
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm -1 dB
LRABB_Herrenberg_02 -121 dBm -1 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:34
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -122 dBm -5 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:37
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm -1 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:38
LRABB_Ehningen_01 -107 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_02 -120 dBm -2 dB
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -1 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:38
LRABB_Ehningen_01 -101 dBm 7 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm 2 dB
LRABB_Boeblingen_00 -120 dBm -5 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -120 dBm -2 dB
LRABB_Gaertringen_00 -121 dBm -3 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:39
LRABB_Herrenberg_04 -121 dBm -2 dB
48.6656 8.96133
08.04.2020 13:27:47
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -117 dBm -4 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -122 dBm -5 dB
48.6657 8.96117
08.04.2020 13:27:48
LRABB_Ehningen_01 -109 dBm 10 dB
LRABB_Jettingen_01 -122 dBm 0 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -6 dB
48.6657 8.96117
08.04.2020 13:27:49
LRABB_Herrenberg_02 -120 dBm -2 dB
48.6657 8.96117
08.04.2020 13:27:51
LRABB_Ehningen_01 -107 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_04 -114 dBm 3 dB
LRABB_Herrenberg_02 -119 dBm 0 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -123 dBm 0 dB
48.6657 8.96117
08.04.2020 13:27:53
LRABB_Gaertringen_00 -121 dBm -1 dB
48.6657 8.96117
08.04.2020 13:27:57
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_04 -118 dBm 3 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm -2 dB
48.6655 8.96083
08.04.2020 13:27:58
LRABB_Jettingen_00 -118 dBm 0 dB
LRABB_Jettingen_01 -122 dBm -5 dB
48.6655 8.96083
08.04.2020 13:27:58
LRABB_Herrenberg_02 -118 dBm 0 dB
LRABB_Boeblingen_00 -123 dBm -5 dB
48.6655 8.96083
08.04.2020 13:28:07
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm 2 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -123 dBm -6 dB
48.6655 8.96083
08.04.2020 13:28:08
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -117 dBm 6 dB
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -1 dB
48.6655 8.96083
08.04.2020 13:28:08
LRABB_Gaertringen_00 -121 dBm -5 dB
LRABB_Jettingen_01 -123 dBm -2 dB
48.6655 8.96083
08.04.2020 13:28:09
LRABB_Herrenberg_02 -119 dBm 4 dB
48.6655 8.96083
08.04.2020 13:28:12
LRABB_Ehningen_01 -103 dBm 10 dB
LRABB_Jettingen_00 -118 dBm -4 dB
48.6655 8.96083
08.04.2020 13:28:13
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -112 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_04 -113 dBm -2 dB
LRABB_Jettingen_01 -121 dBm -6 dB
48.6655 8.96083
08.04.2020 13:28:17
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm -3 dB
48.6655 8.96083
08.04.2020 13:28:18
LRABB_Ehningen_01 -101 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_04 -118 dBm 2 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -121 dBm -6 dB
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -2 dB
48.6655 8.96083
08.04.2020 13:28:18
LRABB_Ehningen_01 -99 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_02 -117 dBm 2 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -117 dBm -6 dB
48.6655 8.96083
08.04.2020 13:28:19
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -113 dBm 5 dB
48.6655 8.96083
08.04.2020 13:28:27
LRABB_Ehningen_01 -107 dBm 7 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm 0 dB
48.6651 8.961
08.04.2020 13:28:37
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -116 dBm -2 dB
48.6643 8.962
08.04.2020 13:28:38
LRABB_Ehningen_01 -107 dBm 11 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm 0 dB
48.6643 8.962
08.04.2020 13:28:42
LRABB_Ehningen_01 -111 dBm 9 dB
48.6643 8.962
08.04.2020 13:28:43
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -121 dBm -4 dB
48.6643 8.962
08.04.2020 13:28:48
LRABB_Ehningen_01 -111 dBm 7 dB
48.663 8.96217
08.04.2020 13:28:51
LRABB_Ehningen_01 -100 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -121 dBm -5 dB
48.663 8.96217
08.04.2020 13:28:52
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm 4 dB
48.663 8.96217
08.04.2020 13:28:57
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -114 dBm 7 dB
48.6609 8.96133
08.04.2020 13:29:02
LRABB_Boeblingen_00 -123 dBm -8 dB
48.6609 8.96133
08.04.2020 13:29:03
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm 7 dB
48.6609 8.96133
08.04.2020 13:29:08
LRABB_Ehningen_01 -87 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -104 dBm 7 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -121 dBm -4 dB
48.6609 8.96133
08.04.2020 13:29:08
LRABB_Herrenberg_01 -122 dBm -7 dB
48.6609 8.96133
08.04.2020 13:29:11
LRABB_Ehningen_01 -75 dBm 11 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -115 dBm -1 dB
48.6609 8.96133
08.04.2020 13:29:12
LRABB_Deckenpfronn_00 -118 dBm -1 dB
48.6609 8.96133
08.04.2020 13:29:13
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -92 dBm 12 dB
48.6609 8.96133
08.04.2020 13:29:17
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -97 dBm 10 dB
48.6572 8.9585
08.04.2020 13:29:18
LRABB_Ehningen_01 -89 dBm 10 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm 0 dB
LRABB_Gaertringen_00 -119 dBm 2 dB
48.6572 8.9585
08.04.2020 13:29:27
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -91 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -95 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm -4 dB
48.6556 8.95667
08.04.2020 13:29:38
LRABB_Ehningen_01 -101 dBm 8 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -111 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm -2 dB
48.6542 8.95433
08.04.2020 13:29:42
LRABB_Ehningen_01 -100 dBm 7 dB
48.6542 8.95433
08.04.2020 13:29:43
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -94 dBm 9 dB
48.6542 8.95433
08.04.2020 13:29:47
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -99 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -105 dBm 4 dB
48.6528 8.952
08.04.2020 13:29:48
LRABB_Ehningen_01 -100 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_04 -119 dBm -1 dB
48.6528 8.952
08.04.2020 13:29:57
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -104 dBm 1 dB
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 7 dB
48.6511 8.94967
08.04.2020 13:29:58
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -99 dBm 7 dB
48.6511 8.94967
08.04.2020 13:29:58
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -100 dBm 8 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -105 dBm 11 dB
LRABB_Ehningen_01 -108 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm -5 dB
48.6511 8.94967
08.04.2020 13:30:00
LRABB_Ehningen_01 -107 dBm -6 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -114 dBm 5 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -117 dBm -4 dB
LRABB_Gaertringen_00 -119 dBm -2 dB
48.6511 8.94967
08.04.2020 13:30:08
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -112 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_01 -112 dBm 8 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -116 dBm 1 dB
LRABB_Herrenberg_04 -119 dBm 1 dB
48.6495 8.9475
08.04.2020 13:30:11
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -104 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_01 -115 dBm 8 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm 3 dB
48.6495 8.9475
08.04.2020 13:30:12
LRABB_Herrenberg_04 -117 dBm 1 dB
48.6495 8.9475
08.04.2020 13:30:17
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -105 dBm 7 dB
48.6481 8.94483
08.04.2020 13:30:18
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm -3 dB
48.6481 8.94483
08.04.2020 13:30:27
LRABB_Herrenberg_04 -123 dBm -4 dB
48.647 8.94217
08.04.2020 13:30:32
LRABB_Ehningen_01 -115 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_02 -119 dBm 0 dB
48.647 8.94217
08.04.2020 13:30:34
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -112 dBm 2 dB
LRABB_Gaertringen_00 -119 dBm 1 dB
48.647 8.94217
08.04.2020 13:30:38
LRABB_Ehningen_01 -109 dBm 8 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -111 dBm 4 dB
LRABB_Herrenberg_04 -113 dBm 6 dB
48.6461 8.93933
08.04.2020 13:30:38
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -115 dBm 5 dB
48.6461 8.93933
08.04.2020 13:30:41
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -112 dBm 8 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -115 dBm 2 dB
LRABB_Gaertringen_00 -116 dBm 4 dB
48.6461 8.93933
08.04.2020 13:30:42
LRABB_Herrenberg_04 -117 dBm -3 dB
48.6461 8.93933
08.04.2020 13:30:48
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -99 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_04 -117 dBm 5 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -121 dBm -2 dB
48.6449 8.93683
08.04.2020 13:30:52
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -103 dBm 9 dB
LRABB_Gaertringen_00 -112 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_04 -119 dBm -1 dB
LRABB_Herrenberg_01 -123 dBm -5 dB
LRABB_Jettingen_01 -125 dBm -5 dB
48.6449 8.93683
08.04.2020 13:30:57
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -99 dBm 10 dB
LRABB_Ehningen_01 -112 dBm 7 dB
48.6435 8.93467
08.04.2020 13:30:58
LRABB_Herrenberg_01 -122 dBm -6 dB
LRABB_Jettingen_01 -124 dBm -6 dB
48.6435 8.93467
08.04.2020 13:31:08
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -95 dBm 8 dB
LRABB_Ehningen_01 -119 dBm 2 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm -3 dB
48.6421 8.9325
08.04.2020 13:31:12
LRABB_Ehningen_01 -107 dBm 7 dB
48.6421 8.9325
08.04.2020 13:31:14
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -117 dBm 5 dB
48.6421 8.9325
08.04.2020 13:31:17
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -111 dBm 6 dB
48.6408 8.93033
08.04.2020 13:31:18
LRABB_Ehningen_01 -118 dBm 3 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm -1 dB
48.6408 8.93033
08.04.2020 13:31:19
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -100 dBm 10 dB
48.6408 8.93033
08.04.2020 13:31:31
LRABB_Gaertringen_00 -113 dBm 7 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -113 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -113 dBm 2 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -119 dBm -1 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -122 dBm -7 dB
48.6397 8.92817
08.04.2020 13:31:32
LRABB_Ehningen_01 -107 dBm 8 dB
48.6397 8.92817
08.04.2020 13:31:38
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -105 dBm 7 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -114 dBm -6 dB
48.6387 8.92583
08.04.2020 13:31:39
LRABB_Gaertringen_00 -106 dBm 6 dB
48.6387 8.92583
08.04.2020 13:31:47
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -116 dBm 4 dB
48.6378 8.9235
08.04.2020 13:31:48
LRABB_Ehningen_01 -112 dBm 4 dB
48.6378 8.9235
08.04.2020 13:31:57
LRABB_Gaertringen_00 -116 dBm -2 dB
LRABB_Ehningen_01 -117 dBm -3 dB
48.6372 8.92083
08.04.2020 13:32:08
LRABB_Ehningen_01 -118 dBm -1 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -119 dBm 7 dB
48.6367 8.91817
08.04.2020 13:32:09
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -119 dBm 3 dB
48.6367 8.91817
08.04.2020 13:32:10
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -115 dBm 1 dB
48.6367 8.91817
08.04.2020 13:32:21
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -109 dBm 9 dB
48.6364 8.91533
08.04.2020 13:32:22
LRABB_Ehningen_01 -113 dBm 5 dB
48.6364 8.91533
08.04.2020 13:32:27
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -111 dBm 10 dB
48.6361 8.91267
08.04.2020 13:32:38
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -93 dBm 10 dB
LRABB_Ehningen_01 -119 dBm -1 dB
LRABB_Herrenberg_01 -120 dBm -7 dB
48.6358 8.91
08.04.2020 13:32:42
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -103 dBm 10 dB
LRABB_Gaertringen_00 -110 dBm 6 dB
48.6358 8.91
08.04.2020 13:32:44
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -115 dBm 1 dB
48.6358 8.91
08.04.2020 13:32:48
LRABB_Gaertringen_00 -115 dBm 8 dB
LRABB_Ehningen_01 -115 dBm 7 dB
48.6356 8.90817
08.04.2020 13:32:48
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -103 dBm 9 dB
48.6356 8.90817
08.04.2020 13:32:51
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -107 dBm 9 dB
48.6356 8.90817
08.04.2020 13:32:52
LRABB_Gaertringen_00 -112 dBm 8 dB
48.6356 8.90817
08.04.2020 13:32:53
LRABB_Ehningen_01 -118 dBm 0 dB
48.6356 8.90817
08.04.2020 13:32:57
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -99 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -110 dBm 5 dB
48.6354 8.9065
08.04.2020 13:32:58
LRABB_Gaertringen_00 -118 dBm 9 dB
48.6354 8.9065
08.04.2020 13:32:58
LRABB_Herrenberg_04 -123 dBm -2 dB
48.6354 8.9065
08.04.2020 13:33:08
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -107 dBm 2 dB
LRABB_Ehningen_01 -118 dBm 3 dB
48.6349 8.90517
08.04.2020 13:33:12
LRABB_Gaertringen_00 -112 dBm 7 dB
48.6349 8.90517
08.04.2020 13:33:13
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -93 dBm 10 dB
48.6349 8.90517
08.04.2020 13:33:13
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -91 dBm 11 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -119 dBm -1 dB
LRABB_Herrenberg_02 -122 dBm -3 dB
48.6349 8.90517
08.04.2020 13:33:15
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -121 dBm -4 dB
48.6349 8.90517
08.04.2020 13:33:17
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -97 dBm 11 dB
48.634 8.90417
08.04.2020 13:33:18
LRABB_Ehningen_01 -113 dBm 8 dB
48.634 8.90417
08.04.2020 13:33:19
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -122 dBm -8 dB
48.634 8.90417
08.04.2020 13:33:27
LRABB_Ehningen_01 -117 dBm 5 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -117 dBm -3 dB
swindi-hgn-lorawangw01 -121 dBm -9 dB
gateway_holzgerlingen_0001 Holzgerlingen -122 dBm -3 dB
48.6329 8.9035
08.04.2020 13:33:28
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -105 dBm 10 dB
48.6329 8.9035
08.04.2020 13:33:37
gateway_holzgerlingen_0001 Holzgerlingen -123 dBm -4 dB
48.6317 8.9025
08.04.2020 13:33:38
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -97 dBm 9 dB
48.6317 8.9025
08.04.2020 13:33:38
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -94 dBm 10 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -112 dBm 5 dB
gateway_holzgerlingen_0001 Holzgerlingen -123 dBm -2 dB
48.6317 8.9025
08.04.2020 13:33:47
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -113 dBm 2 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -122 dBm -3 dB
gateway_holzgerlingen_0001 Holzgerlingen -122 dBm -5 dB
48.6304 8.90167
08.04.2020 13:33:49
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -100 dBm 9 dB
48.6304 8.90167
08.04.2020 13:33:57
gateway_holzgerlingen_0001 Holzgerlingen -119 dBm -5 dB
48.6292 8.9005
08.04.2020 13:33:58
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -89 dBm 4 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -93 dBm 10 dB
gateway_holzgerlingen_0001 Holzgerlingen -122 dBm -2 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -122 dBm -5 dB
48.6292 8.9005
08.04.2020 13:34:08
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -101 dBm 9 dB
48.6279 8.89917
08.04.2020 13:34:13
LRABB_Gaertringen_00 -115 dBm 7 dB
48.6279 8.89917
08.04.2020 13:34:13
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -97 dBm 10 dB
48.6279 8.89917
08.04.2020 13:34:16
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -85 dBm 6 dB
LRABB_Ehningen_01 -111 dBm 1 dB
48.6279 8.89917
08.04.2020 13:34:28
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -93 dBm 10 dB
48.6251 8.89683
08.04.2020 13:34:29
LRABB_Sindelfingen_01 -120 dBm -1 dB
48.6251 8.89683
08.04.2020 13:34:31
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -93 dBm 11 dB
LRABB_Herrenberg_04 -119 dBm 3 dB
48.6251 8.89683
08.04.2020 13:34:32
LRABB_Gaertringen_00 -113 dBm 7 dB
48.6251 8.89683
08.04.2020 13:34:37
LRABB_Ehningen_01 -113 dBm 8 dB
48.6237 8.89683
08.04.2020 13:34:38
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -103 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -122 dBm 1 dB
48.6237 8.89683
08.04.2020 13:34:38
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -105 dBm 1 dB
48.6237 8.89683
08.04.2020 13:34:47
LRABB_Ehningen_01 -113 dBm 1 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -124 dBm -6 dB
48.6223 8.89683
08.04.2020 13:34:48
LRABB_Herrenberg_02 -116 dBm 4 dB
LRABB_Gaertringen_00 -119 dBm 7 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -121 dBm 5 dB
48.6223 8.89683
08.04.2020 13:34:53
LRABB_Gaertringen_00 -117 dBm 2 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -123 dBm -3 dB
LRABB_Herrenberg_02 -123 dBm -1 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -124 dBm 0 dB
48.6223 8.89683
08.04.2020 13:34:54
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -115 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm 4 dB
48.6223 8.89683
08.04.2020 13:34:57
LRABB_Ehningen_01 -117 dBm 3 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -123 dBm -5 dB
48.6223 8.89683
08.04.2020 13:34:58
LRABB_Gaertringen_00 -118 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -122 dBm -5 dB
48.6223 8.89683
08.04.2020 13:34:58
LRABB_Sindelfingen_01 -120 dBm 2 dB
LRABB_Herrenberg_01 -122 dBm -7 dB
48.6223 8.89683
08.04.2020 13:34:59
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -116 dBm 4 dB
48.6223 8.89683
08.04.2020 13:35:02
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -118 dBm -6 dB
48.6223 8.89683
08.04.2020 13:35:03
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm 1 dB
48.6223 8.89683
08.04.2020 13:35:08
LRABB_Herrenberg_02 -114 dBm 4 dB
LRABB_Gaertringen_00 -121 dBm 5 dB
48.6205 8.8955
08.04.2020 13:35:09
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm -1 dB
48.6205 8.8955
08.04.2020 13:35:13
LRABB_Gaertringen_00 -104 dBm 2 dB
LRABB_Herrenberg_02 -113 dBm 1 dB
LRABB_Herrenberg_04 -119 dBm -2 dB
48.6205 8.8955
08.04.2020 13:35:16
LRABB_Ehningen_01 -122 dBm -2 dB
48.6205 8.8955
08.04.2020 13:35:17
LRABB_Gaertringen_00 -113 dBm 1 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -117 dBm -4 dB
48.6205 8.8955
08.04.2020 13:35:19
LRABB_Herrenberg_02 -119 dBm 1 dB
48.6205 8.8955
08.04.2020 13:35:28
LRABB_Herrenberg_02 -115 dBm 3 dB
48.6192 8.89233
08.04.2020 13:35:33
LRABB_Sindelfingen_01 -117 dBm -4 dB
48.6192 8.89233
08.04.2020 13:35:34
LRABB_Herrenberg_02 -113 dBm 1 dB
LRABB_Ehningen_01 -124 dBm -1 dB
48.6192 8.89233
08.04.2020 13:35:38
LRABB_Gaertringen_00 -111 dBm 7 dB
48.6186 8.89033
08.04.2020 13:35:38
LRABB_Herrenberg_02 -105 dBm 5 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -126 dBm -3 dB
48.6186 8.89033
08.04.2020 13:35:43
LRABB_Gaertringen_00 -106 dBm 8 dB
LRABB_Ehningen_01 -121 dBm 2 dB
48.6186 8.89033
08.04.2020 13:35:46
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -117 dBm -3 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -118 dBm 3 dB
LRABB_Ehningen_01 -118 dBm -1 dB
LRABB_Herrenberg_02 -123 dBm 7 dB
48.6186 8.89033
08.04.2020 13:35:47
LRABB_Gaertringen_00 -105 dBm 10 dB
48.6186 8.89033
08.04.2020 13:35:47
LRABB_Gaertringen_00 -109 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_04 -111 dBm 1 dB
LRABB_Herrenberg_02 -116 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -121 dBm 1 dB
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm -4 dB
48.6186 8.89033
08.04.2020 13:35:48
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -122 dBm -2 dB
LRABB_Herrenberg_01 -122 dBm -2 dB
48.6186 8.89033
08.04.2020 13:35:50
LRABB_Gaertringen_00 -113 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -119 dBm 0 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -122 dBm -4 dB
LRABB_Jettingen_01 -122 dBm -10 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -123 dBm -6 dB
48.6186 8.89033
08.04.2020 13:35:50
LRABB_Sindelfingen_01 -124 dBm -4 dB
48.6186 8.89033
08.04.2020 13:35:51
LRABB_Herrenberg_04 -115 dBm 2 dB
48.6186 8.89033
08.04.2020 13:35:52
LRABB_Herrenberg_02 -107 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_02 -109 dBm 7 dB
LRABB_Gaertringen_00 -111 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_04 -115 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_01 -118 dBm -3 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -123 dBm -1 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -125 dBm 2 dB
48.6186 8.89033
08.04.2020 13:35:53
LRABB_Herrenberg_01 -129 dBm -6 dB
48.6186 8.89033
08.04.2020 13:35:57
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -120 dBm 1 dB
48.617 8.887
08.04.2020 13:35:58
LRABB_Herrenberg_02 -112 dBm 5 dB
48.617 8.887
08.04.2020 13:36:07
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm 2 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -118 dBm 6 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -120 dBm -4 dB
48.6161 8.88517
08.04.2020 13:36:08
LRABB_Gaertringen_00 -105 dBm 6 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -117 dBm 2 dB
48.6161 8.88517
08.04.2020 13:36:08
LRABB_Herrenberg_04 -115 dBm 0 dB
48.6161 8.88517
08.04.2020 13:36:09
LRABB_Herrenberg_02 -121 dBm 4 dB
48.6161 8.88517
08.04.2020 13:36:17
LRABB_Ehningen_01 -118 dBm 2 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -119 dBm 3 dB
48.615 8.88417
08.04.2020 13:36:18
LRABB_Gaertringen_00 -113 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -113 dBm 6 dB
48.615 8.88417
08.04.2020 13:36:18
LRABB_Gaertringen_00 -115 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_01 -118 dBm -1 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -121 dBm 6 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -121 dBm 2 dB
48.615 8.88417
08.04.2020 13:36:19
LRABB_Herrenberg_04 -113 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_01 -118 dBm 1 dB
48.615 8.88417
08.04.2020 13:36:20
LRABB_Herrenberg_02 -112 dBm 9 dB
48.615 8.88417
08.04.2020 13:36:20
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -118 dBm -2 dB
48.615 8.88417
08.04.2020 13:36:28
LRABB_Herrenberg_02 -111 dBm 3 dB
LRABB_Gaertringen_00 -117 dBm 6 dB
48.6142 8.8835
08.04.2020 13:36:29
LRABB_Herrenberg_01 -121 dBm -4 dB
48.6142 8.8835
08.04.2020 13:36:33
LRABB_Gaertringen_00 -111 dBm 4 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -120 dBm -7 dB
48.6142 8.8835
08.04.2020 13:36:33
LRABB_Herrenberg_04 -112 dBm 2 dB
48.6142 8.8835
08.04.2020 13:36:36
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -110 dBm -5 dB
LRABB_Herrenberg_04 -112 dBm 2 dB
48.6142 8.8835
08.04.2020 13:36:38
LRABB_Herrenberg_02 -111 dBm 6 dB
48.6142 8.8835
08.04.2020 13:36:47
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -115 dBm -3 dB
LRABB_Herrenberg_04 -117 dBm 2 dB
48.6143 8.88017
08.04.2020 13:36:48
LRABB_Gaertringen_00 -114 dBm 2 dB
48.6143 8.88017
08.04.2020 13:36:49
LRABB_Herrenberg_02 -109 dBm 8 dB
48.6143 8.88017
08.04.2020 13:36:57
LRABB_Herrenberg_04 -119 dBm 1 dB
48.6144 8.87783
08.04.2020 13:36:58
LRABB_Herrenberg_01 -115 dBm 7 dB
48.6144 8.87783
08.04.2020 13:36:59
LRABB_Herrenberg_02 -101 dBm 9 dB
LRABB_Gaertringen_00 -119 dBm -1 dB
48.6144 8.87783
08.04.2020 13:37:07
LRABB_Herrenberg_02 -113 dBm 6 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -113 dBm 1 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -118 dBm -7 dB
48.6153 8.87583
08.04.2020 13:37:17
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -111 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_04 -117 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_02 -119 dBm 4 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -121 dBm 3 dB
48.6167 8.87433
08.04.2020 13:37:18
LRABB_Deckenpfronn_00 -123 dBm -9 dB
LRABB_Bondorf_00 -123 dBm -3 dB
48.6167 8.87433
08.04.2020 13:37:19
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -112 dBm 7 dB
48.6167 8.87433
08.04.2020 13:37:27
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -99 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_04 -104 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -106 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_02 -111 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -115 dBm 7 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -122 dBm 3 dB
48.6175 8.87233
08.04.2020 13:37:28
LRABB_Jettingen_01 -123 dBm -3 dB
48.6175 8.87233
08.04.2020 13:37:28
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -113 dBm 3 dB
48.6175 8.87233
08.04.2020 13:37:37
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -92 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_02 -101 dBm 6 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -104 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_04 -105 dBm 10 dB
LRABB_Ehningen_01 -113 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_01 -115 dBm 6 dB
swindi-wis-lorawangw02 -121 dBm -3 dB
48.6176 8.87167
08.04.2020 13:37:38
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -108 dBm 8 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -115 dBm 0 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -120 dBm -5 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -123 dBm -2 dB
48.6176 8.87167
08.04.2020 13:37:38
LRABB_Gaertringen_00 -107 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -115 dBm 9 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -122 dBm -3 dB
48.6176 8.87167
08.04.2020 13:37:47
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -92 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_02 -95 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_04 -100 dBm 7 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -104 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_01 -111 dBm 5 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -115 dBm 6 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:37:48
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -114 dBm 7 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -121 dBm 0 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:37:48
LRABB_Gaertringen_00 -115 dBm 5 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:37:57
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -94 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_04 -101 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -104 dBm 8 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -106 dBm 3 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -107 dBm 5 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -112 dBm 4 dB
LRABB_Herrenberg_02 -119 dBm -2 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:37:58
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -116 dBm 1 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:37:58
LRABB_Herrenberg_01 -116 dBm 3 dB
LRABB_Gaertringen_00 -117 dBm 4 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:07
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -95 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_04 -103 dBm 10 dB
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 10 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -106 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_01 -116 dBm 5 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -117 dBm 4 dB
LRABB_Herrenberg_02 -122 dBm -1 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -122 dBm -1 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -122 dBm -5 dB
gateway_herrenberg_0002 -123 dBm -8 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:08
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -106 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -108 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_03 -117 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm 1 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -118 dBm 2 dB
LRABB_Bondorf_00 -121 dBm -7 dB
gateway_herrenberg_0004 -121 dBm -9 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:08
LRABB_Aidlingen_00 -121 dBm -4 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:17
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -95 dBm 11 dB
LRABB_Herrenberg_04 -103 dBm 10 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -105 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -106 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_03 -113 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_01 -114 dBm 5 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -116 dBm 2 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm 1 dB
LRABB_Gaertringen_00 -118 dBm 0 dB
LRABB_Herrenberg_02 -119 dBm 2 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:18
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -107 dBm 7 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -119 dBm 1 dB
LRABB_Bondorf_00 -123 dBm -4 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:19
LRABB_Gaeufelden_00 -121 dBm -1 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:27
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -97 dBm 11 dB
LRABB_Ehningen_01 -103 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_04 -106 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -107 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -109 dBm 7 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -111 dBm 8 dB
LRABB_Gaertringen_00 -115 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_02 -118 dBm -1 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -121 dBm 0 dB
gateway_herrenberg_0002 -124 dBm -8 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:28
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -117 dBm 0 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -120 dBm 0 dB
LRABB_Bondorf_00 -124 dBm -4 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:28
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -117 dBm 4 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:29
LRABB_Herrenberg_03 -117 dBm 4 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:37
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -94 dBm 10 dB
LRABB_Ehningen_01 -102 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_04 -103 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -103 dBm 7 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -105 dBm 1 dB
LRABB_Gaertringen_00 -111 dBm 6 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -111 dBm 3 dB
LRABB_Herrenberg_02 -112 dBm 4 dB
LRABB_Herrenberg_01 -118 dBm 3 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:38
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -115 dBm 2 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -118 dBm 2 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:39
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -106 dBm 7 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:47
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -95 dBm 10 dB
LRABB_Ehningen_01 -102 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_04 -103 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -111 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_01 -115 dBm 6 dB
LRABB_Gaertringen_00 -117 dBm 2 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm 1 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -119 dBm -3 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -123 dBm -8 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -124 dBm -5 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:48
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -106 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -108 dBm 9 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -119 dBm 2 dB
LRABB_Bondorf_00 -122 dBm -4 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:48
LRABB_Herrenberg_03 -117 dBm 5 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:57
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -94 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_04 -101 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -103 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -107 dBm 8 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -112 dBm 6 dB
LRABB_Gaertringen_00 -112 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_02 -112 dBm 6 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:58
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm 1 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -120 dBm 1 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:38:59
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -107 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_03 -114 dBm 4 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:07
LRABB_Herrenberg_04 -103 dBm 8 dB
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -107 dBm 8 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -108 dBm 7 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -109 dBm 6 dB
LRABB_Gaertringen_00 -111 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_02 -116 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_01 -117 dBm 0 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -122 dBm -2 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:08
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm -4 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -122 dBm -1 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:09
LRABB_Herrenberg_03 -112 dBm 5 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:17
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -93 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_04 -101 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -106 dBm 9 dB
LRABB_Gaertringen_00 -112 dBm 4 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -113 dBm -2 dB
LRABB_Herrenberg_02 -114 dBm 2 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -115 dBm 2 dB
LRABB_Herrenberg_01 -117 dBm 4 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:18
LRABB_Sindelfingen_01 -104 dBm 3 dB
LRABB_Ehningen_01 -106 dBm 8 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:18
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -102 dBm -2 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:19
LRABB_Gaeufelden_00 -121 dBm -3 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:27
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -97 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_04 -101 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -104 dBm 10 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -105 dBm 8 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -112 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_02 -113 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_01 -116 dBm 6 dB
LRABB_Gaertringen_00 -119 dBm -2 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -121 dBm -1 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -122 dBm -5 dB
gateway_herrenberg_0002 -123 dBm -8 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:28
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm 0 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -119 dBm 3 dB
LRABB_Bondorf_00 -123 dBm -4 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:28
LRABB_Herrenberg_03 -117 dBm 5 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:29
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -105 dBm 8 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:37
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -94 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_04 -100 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_01 -100 dBm 7 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -108 dBm -6 dB
LRABB_Herrenberg_01 -114 dBm 4 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:38
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -117 dBm 0 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -120 dBm -1 dB
LRABB_Bondorf_00 -123 dBm -6 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:39
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -103 dBm -3 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:47
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -97 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_04 -107 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -107 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -109 dBm 8 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -109 dBm 8 dB
LRABB_Gaertringen_00 -113 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm 2 dB
LRABB_Herrenberg_01 -121 dBm -2 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:48
LRABB_Herrenberg_02 -116 dBm 4 dB
LRABB_Bondorf_00 -122 dBm -5 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:48
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -111 dBm 8 dB
LRABB_Aidlingen_00 -121 dBm -4 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:49
LRABB_Deckenpfronn_00 -121 dBm -2 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:57
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -97 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_04 -101 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -106 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -109 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_02 -110 dBm 7 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -110 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -115 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_03 -115 dBm 3 dB
LRABB_Herrenberg_01 -117 dBm 4 dB
LRABB_Gaertringen_00 -122 dBm 1 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -123 dBm 0 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -125 dBm -6 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:39:58
LRABB_Sindelfingen_01 -111 dBm 9 dB
LRABB_Bondorf_00 -121 dBm -4 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -121 dBm -1 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:07
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -95 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_04 -101 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -108 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -110 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -111 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_01 -117 dBm 5 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -122 dBm -2 dB
LRABB_Sindelfingen_02 -122 dBm -9 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:08
LRABB_Ehningen_01 -106 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm 1 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -120 dBm 1 dB
LRABB_Bondorf_00 -122 dBm -4 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:09
LRABB_Herrenberg_03 -117 dBm 2 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:17
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -93 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_04 -103 dBm 5 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -107 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_01 -116 dBm 2 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -116 dBm 1 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -119 dBm -1 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:18
LRABB_Ehningen_01 -101 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_02 -107 dBm 7 dB
LRABB_Bondorf_00 -122 dBm -6 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:18
LRABB_Herrenberg_03 -111 dBm -6 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:27
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -95 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_04 -103 dBm 8 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -104 dBm 8 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -106 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_01 -106 dBm 7 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -109 dBm 6 dB
LRABB_Gaertringen_00 -112 dBm 4 dB
LRABB_Herrenberg_03 -113 dBm 3 dB
LRABB_Herrenberg_01 -118 dBm 3 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:28
LRABB_Sindelfingen_01 -107 dBm 4 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -116 dBm 0 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:28
LRABB_Aidlingen_00 -120 dBm -4 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:29
LRABB_Deckenpfronn_00 -122 dBm -2 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:37
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -95 dBm 10 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -100 dBm -4 dB
LRABB_Herrenberg_04 -101 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -111 dBm 4 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:38
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -105 dBm 4 dB
LRABB_Ehningen_01 -106 dBm 8 dB
LRABB_Bondorf_00 -115 dBm -4 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -115 dBm 1 dB
LRABB_Herrenberg_02 -115 dBm 6 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:39
LRABB_Herrenberg_03 -111 dBm -4 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:47
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -94 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -108 dBm 8 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm 1 dB
LRABB_Gaertringen_00 -119 dBm -1 dB
gateway_herrenberg_0004 -122 dBm -9 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -123 dBm -5 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:48
LRABB_Herrenberg_04 -101 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -104 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -108 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -108 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_02 -112 dBm 7 dB
LRABB_Bondorf_00 -122 dBm -3 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:48
LRABB_Aidlingen_00 -121 dBm -3 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:57
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -95 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_04 -100 dBm 8 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -100 dBm -2 dB
LRABB_Ehningen_01 -101 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -110 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_01 -118 dBm 3 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:58
LRABB_Bondorf_00 -120 dBm -7 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:40:58
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm -1 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:07
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -95 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -112 dBm 7 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -112 dBm 6 dB
LRABB_Gaertringen_00 -114 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_03 -119 dBm 3 dB
LRABB_Herrenberg_01 -121 dBm -4 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -124 dBm -3 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:08
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -107 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_02 -115 dBm 7 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -120 dBm -1 dB
LRABB_Bondorf_00 -123 dBm -5 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:08
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm 3 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:17
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -97 dBm 10 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -108 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_03 -114 dBm 4 dB
LRABB_Gaertringen_00 -115 dBm 6 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm 2 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm 4 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -122 dBm -7 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -122 dBm -1 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:18
LRABB_Herrenberg_04 -103 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -103 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -110 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_01 -115 dBm 3 dB
LRABB_Bondorf_00 -123 dBm -3 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:19
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -107 dBm 9 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:27
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -97 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_04 -99 dBm 10 dB
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 11 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -106 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -111 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_01 -116 dBm 5 dB
LRABB_Gaertringen_00 -119 dBm -1 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -119 dBm -3 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -123 dBm -9 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -124 dBm -5 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:28
LRABB_Herrenberg_02 -111 dBm 7 dB
LRABB_Bondorf_00 -122 dBm -3 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:28
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -117 dBm 2 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -118 dBm 3 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:29
LRABB_Herrenberg_03 -118 dBm 5 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:37
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -110 dBm 7 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -112 dBm 6 dB
LRABB_Gaertringen_00 -113 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_03 -117 dBm 4 dB
LRABB_Herrenberg_01 -119 dBm -2 dB
gateway_herrenberg_0004 -122 dBm -10 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:38
LRABB_Herrenberg_04 -103 dBm 10 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -108 dBm 9 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -119 dBm 0 dB
LRABB_Bondorf_00 -121 dBm -4 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:38
LRABB_Herrenberg_02 -110 dBm 7 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -120 dBm -1 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:38
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -116 dBm 1 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:47
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -101 dBm 8 dB
LRABB_Gaertringen_00 -117 dBm 7 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -119 dBm -2 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -120 dBm 3 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:48
LRABB_Sindelfingen_01 -112 dBm 2 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:48
LRABB_Ehningen_01 -117 dBm 0 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:49
LRABB_Herrenberg_01 -121 dBm 2 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:49
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -105 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_02 -106 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -106 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -111 dBm 3 dB
LRABB_Ehningen_01 -111 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_04 -113 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_01 -117 dBm 2 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:50
LRABB_Herrenberg_03 -120 dBm -3 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -121 dBm -5 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:51
LRABB_Deckenpfronn_00 -123 dBm 2 dB
48.6176 8.87233
08.04.2020 13:41:57
LRABB_Herrenberg_04 -98 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -103 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -103 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -110 dBm 1 dB
LRABB_Gaertringen_00 -111 dBm 6 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -111 dBm 3 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -121 dBm -6 dB
48.6175 8.8715
08.04.2020 13:41:58
LRABB_Sindelfingen_01 -117 dBm 4 dB
48.6175 8.8715
08.04.2020 13:41:59
LRABB_Deckenpfronn_00 -117 dBm 1 dB
48.6175 8.8715
08.04.2020 13:42:08
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -97 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_04 -99 dBm 6 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -103 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_02 -103 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_01 -121 dBm 5 dB
48.6173 8.86967
08.04.2020 13:42:08
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -104 dBm 7 dB
48.6173 8.86967
08.04.2020 13:42:11
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -105 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -107 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -120 dBm 4 dB
LRABB_Herrenberg_03 -124 dBm -3 dB
48.6173 8.86967
08.04.2020 13:42:12
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -115 dBm 5 dB
LRABB_Gaertringen_00 -115 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_01 -121 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -123 dBm -7 dB
48.6173 8.86967
08.04.2020 13:42:12
LRABB_Herrenberg_02 -91 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -99 dBm 10 dB
LRABB_Ehningen_01 -113 dBm 6 dB
48.6173 8.86967
08.04.2020 13:42:17
LRABB_Gaertringen_00 -106 dBm 7 dB
48.6171 8.86717
08.04.2020 13:42:18
LRABB_Herrenberg_04 -101 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_02 -103 dBm 8 dB
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 4 dB
48.6171 8.86717
08.04.2020 13:42:18
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -104 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -105 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -111 dBm 5 dB
48.6171 8.86717
08.04.2020 13:42:27
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -93 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -100 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -107 dBm 10 dB
LRABB_Ehningen_01 -109 dBm 9 dB
LRABB_Gaertringen_00 -112 dBm 7 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -114 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_04 -117 dBm 9 dB
48.6171 8.86417
08.04.2020 13:42:28
LRABB_Sindelfingen_01 -112 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_02 -113 dBm 10 dB
48.6171 8.86417
08.04.2020 13:42:29
LRABB_Herrenberg_01 -112 dBm 5 dB
48.6171 8.86417
08.04.2020 13:42:37
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -92 dBm -4 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -97 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -98 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_03 -113 dBm -1 dB
48.6169 8.86117
08.04.2020 13:42:38
LRABB_Herrenberg_04 -101 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_01 -109 dBm 6 dB
48.6169 8.86117
08.04.2020 13:42:39
LRABB_Herrenberg_02 -101 dBm 7 dB
48.6169 8.86117
08.04.2020 13:42:47
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -107 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -109 dBm 8 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -123 dBm -4 dB
LRABB_Boeblingen_00 -124 dBm -6 dB
48.6165 8.85783
08.04.2020 13:42:48
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -100 dBm 10 dB
LRABB_Gaertringen_00 -112 dBm 6 dB
LRABB_Ehningen_01 -116 dBm 3 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -118 dBm 6 dB
48.6165 8.85783
08.04.2020 13:42:48
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -115 dBm 3 dB
48.6165 8.85783
08.04.2020 13:42:57
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -89 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -103 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -115 dBm 6 dB
gateway_herrenberg_0004 -118 dBm 0 dB
gateway_herrenberg_0002 -121 dBm -1 dB
LRABB_Ehningen_01 -122 dBm -4 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -122 dBm -6 dB
48.6158 8.85533
08.04.2020 13:42:58
LRABB_Bondorf_00 -118 dBm 2 dB
48.6158 8.85533
08.04.2020 13:42:58
LRABB_Herrenberg_04 -105 dBm 10 dB
48.6158 8.85533
08.04.2020 13:43:07
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -107 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -115 dBm 3 dB
48.6151 8.85317
08.04.2020 13:43:08
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -113 dBm 7 dB
48.6151 8.85317
08.04.2020 13:43:08
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -100 dBm 9 dB
48.6151 8.85317
08.04.2020 13:43:09
LRABB_Herrenberg_02 -102 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_01 -113 dBm 6 dB
48.6151 8.85317
08.04.2020 13:43:18
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -99 dBm 3 dB
LRABB_Bondorf_00 -122 dBm -7 dB
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm -7 dB
48.615 8.85217
08.04.2020 13:43:18
LRABB_Herrenberg_02 -91 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_01 -121 dBm 5 dB
48.615 8.85217
08.04.2020 13:43:22
LRABB_Herrenberg_02 -87 dBm 8 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -99 dBm 8 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -99 dBm 8 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -119 dBm 2 dB
gateway_herrenberg_0002 -122 dBm -9 dB
48.615 8.85217
08.04.2020 13:43:23
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -94 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_04 -115 dBm 6 dB
48.615 8.85217
08.04.2020 13:43:23
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -120 dBm 1 dB
48.615 8.85217
08.04.2020 13:43:27
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -103 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -107 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -117 dBm 2 dB
LRABB_Ehningen_01 -124 dBm -3 dB
gateway_herrenberg_0002 -124 dBm -4 dB
48.6143 8.8525
08.04.2020 13:43:28
LRABB_Herrenberg_02 -83 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_03 -99 dBm 9 dB
LRABB_Bondorf_00 -121 dBm -6 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -122 dBm -5 dB
48.6143 8.8525
08.04.2020 13:43:29
LRABB_Herrenberg_04 -107 dBm 9 dB
48.6143 8.8525
08.04.2020 13:43:29
LRABB_Herrenberg_01 -119 dBm 3 dB
48.6143 8.8525
08.04.2020 13:43:37
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -95 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_03 -110 dBm 10 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -122 dBm -1 dB
gateway_herrenberg_0004 -123 dBm -4 dB
48.6126 8.853
08.04.2020 13:43:38
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -97 dBm 10 dB
LRABB_Ehningen_01 -122 dBm -2 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -124 dBm -8 dB
48.6126 8.853
08.04.2020 13:43:38
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -103 dBm 10 dB
48.6126 8.853
08.04.2020 13:43:39
LRABB_Herrenberg_02 -92 dBm 10 dB
48.6126 8.853
08.04.2020 13:43:48
LRABB_Herrenberg_02 -89 dBm 10 dB
48.6109 8.85383
08.04.2020 13:43:52
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -108 dBm 1 dB
LRABB_Herrenberg_02 -108 dBm 6 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -124 dBm -7 dB
48.6109 8.85383
08.04.2020 13:43:53
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -111 dBm 1 dB
LRABB_Herrenberg_04 -112 dBm 6 dB
48.6109 8.85383
08.04.2020 13:43:57
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -100 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -102 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_04 -112 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_03 -115 dBm 3 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -117 dBm 6 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -120 dBm 3 dB
48.6096 8.85317
08.04.2020 13:43:58
LRABB_Herrenberg_02 -104 dBm 10 dB
48.6096 8.85317
08.04.2020 13:44:07
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -101 dBm 10 dB
48.6091 8.85283
08.04.2020 13:44:08
LRABB_Herrenberg_04 -103 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_03 -112 dBm -3 dB
48.6091 8.85283
08.04.2020 13:44:08
LRABB_Bondorf_00 -123 dBm -6 dB
48.6091 8.85283
08.04.2020 13:44:09
LRABB_Herrenberg_02 -100 dBm 10 dB
48.6091 8.85283
08.04.2020 13:44:17
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -107 dBm 8 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -109 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_03 -113 dBm 7 dB
48.6083 8.85133
08.04.2020 13:44:18
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -101 dBm 10 dB
48.6083 8.85133
08.04.2020 13:44:19
LRABB_Herrenberg_02 -103 dBm 8 dB
48.6083 8.85133
08.04.2020 13:44:27
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -106 dBm 0 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -112 dBm 2 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -115 dBm 6 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -117 dBm 3 dB
LRABB_Herrenberg_03 -120 dBm -4 dB
48.6068 8.85017
08.04.2020 13:44:28
LRABB_Herrenberg_02 -113 dBm 7 dB
48.6068 8.85017
08.04.2020 13:44:37
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -104 dBm 2 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -113 dBm 1 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -122 dBm 1 dB
48.605 8.85083
08.04.2020 13:44:38
LRABB_Herrenberg_02 -112 dBm 5 dB
48.605 8.85083
08.04.2020 13:44:42
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -109 dBm 10 dB
48.605 8.85083
08.04.2020 13:44:43
LRABB_Herrenberg_04 -105 dBm 3 dB
LRABB_Herrenberg_03 -118 dBm 0 dB
48.605 8.85083
08.04.2020 13:44:47
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -112 dBm 6 dB
48.6034 8.85267
08.04.2020 13:44:48
LRABB_Herrenberg_04 -105 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -117 dBm 3 dB
48.6034 8.85267
08.04.2020 13:44:49
LRABB_Herrenberg_02 -118 dBm 4 dB
48.6034 8.85267
08.04.2020 13:44:57
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -94 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -115 dBm 4 dB
48.6017 8.8535
08.04.2020 13:44:58
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -111 dBm 8 dB
48.6017 8.8535
08.04.2020 13:45:07
LRABB_Jettingen_01 -120 dBm 3 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -121 dBm 7 dB
48.6008 8.85383
08.04.2020 13:45:08
LRABB_Herrenberg_04 -97 dBm 10 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -109 dBm 9 dB
48.6008 8.85383
08.04.2020 13:45:17
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -100 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -105 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -107 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_04 -112 dBm 0 dB
48.6005 8.85183
08.04.2020 13:45:18
LRABB_Herrenberg_02 -121 dBm -1 dB
48.6005 8.85183
08.04.2020 13:45:27
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -111 dBm 8 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -117 dBm -4 dB
LRABB_Herrenberg_04 -117 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_03 -119 dBm 4 dB
48.5998 8.8495
08.04.2020 13:45:37
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -100 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -101 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_03 -109 dBm 4 dB
LRABB_Herrenberg_04 -110 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0004 -118 dBm -6 dB
48.5984 8.8475
08.04.2020 13:45:39
gateway_herrenberg_0002 -118 dBm 1 dB
48.5984 8.8475
08.04.2020 13:45:47
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -101 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_03 -106 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -109 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -113 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm -1 dB
48.5969 8.84567
08.04.2020 13:45:48
gateway_herrenberg_0004 -119 dBm 1 dB
LRABB_Gaertringen_00 -122 dBm -9 dB
48.5969 8.84567
08.04.2020 13:45:57
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -97 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -106 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -117 dBm -6 dB
LRABB_Herrenberg_04 -119 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm -8 dB
48.596 8.84333
08.04.2020 13:45:58
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -101 dBm 10 dB
48.596 8.84333
08.04.2020 13:45:58
LRABB_Herrenberg_03 -98 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_02 -118 dBm -1 dB
gateway_herrenberg_0002 -122 dBm -4 dB
48.596 8.84333
08.04.2020 13:46:07
mhascaro_rak_outdoor -118 dBm -5 dB
48.5958 8.84067
08.04.2020 13:46:08
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -97 dBm 8 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -97 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -101 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_03 -102 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_01 -121 dBm 1 dB
gateway_herrenberg_0002 -121 dBm -6 dB
48.5958 8.84067
08.04.2020 13:46:12
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -100 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_04 -104 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -106 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_02 -116 dBm 6 dB
LRABB_Ehningen_01 -118 dBm 5 dB
48.5958 8.84067
08.04.2020 13:46:13
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -100 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -111 dBm 5 dB
LRABB_Gaertringen_00 -116 dBm 6 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -121 dBm -4 dB
48.5958 8.84067
08.04.2020 13:46:13
LRABB_Herrenberg_03 -96 dBm 12 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -98 dBm 10 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -98 dBm 11 dB
LRABB_Herrenberg_04 -105 dBm 8 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -111 dBm 9 dB
LRABB_Gaertringen_00 -111 dBm 6 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -112 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm -7 dB
LRABB_Ehningen_01 -121 dBm -2 dB
LRABB_Herrenberg_02 -123 dBm 3 dB
48.5958 8.84067
08.04.2020 13:46:14
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -100 dBm 12 dB
48.5958 8.84067
08.04.2020 13:46:17
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -100 dBm 5 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -101 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_03 -102 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -105 dBm 2 dB
48.5958 8.83783
08.04.2020 13:46:18
LRABB_Herrenberg_02 -111 dBm 6 dB
LRABB_Ehningen_01 -113 dBm 3 dB
48.5958 8.83783
08.04.2020 13:46:18
LRABB_Gaertringen_00 -113 dBm 1 dB
48.5958 8.83783
08.04.2020 13:46:27
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -101 dBm 10 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -101 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_04 -104 dBm 8 dB
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -110 dBm 8 dB
LRABB_Gaertringen_00 -111 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -115 dBm 4 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -122 dBm -6 dB
LRABB_Herrenberg_01 -123 dBm -1 dB
48.5957 8.835
08.04.2020 13:46:28
LRABB_Sindelfingen_01 -103 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0004 -122 dBm -3 dB
LRABB_Boeblingen_00 -123 dBm -4 dB
48.5957 8.835
08.04.2020 13:46:29
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -103 dBm 10 dB
48.5957 8.835
08.04.2020 13:46:37
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -116 dBm -2 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -121 dBm -4 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -124 dBm -7 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -124 dBm -8 dB
48.5957 8.83233
08.04.2020 13:46:38
LRABB_Herrenberg_03 -97 dBm 8 dB
LRABB_Ehningen_01 -103 dBm 9 dB
48.5957 8.83233
08.04.2020 13:46:38
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -100 dBm 10 dB
48.5957 8.83233
08.04.2020 13:46:39
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -112 dBm 4 dB
gateway_herrenberg_0002 -123 dBm -4 dB
48.5957 8.83233
08.04.2020 13:46:41
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -99 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_03 -100 dBm 10 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -101 dBm 10 dB
LRABB_Ehningen_01 -101 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_04 -104 dBm 8 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -117 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_01 -117 dBm 1 dB
LRABB_Herrenberg_02 -118 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0004 -123 dBm -4 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -125 dBm -4 dB
48.5957 8.83233
08.04.2020 13:46:42
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -106 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm 1 dB
LRABB_Boeblingen_00 -119 dBm 2 dB
LRABB_LRA_00 Böblingen -123 dBm -5 dB
48.5957 8.83233
08.04.2020 13:46:43
LRABB_Gaertringen_00 -101 dBm 10 dB
48.5957 8.83233
08.04.2020 13:46:47
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -100 dBm 8 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -100 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_03 -104 dBm 6 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -117 dBm 1 dB
LRABB_Herrenberg_02 -118 dBm 1 dB
48.5957 8.8315
08.04.2020 13:46:48
LRABB_Ehningen_01 -97 dBm 8 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -99 dBm 3 dB
LRABB_Gaertringen_00 -106 dBm 6 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -122 dBm -5 dB
48.5957 8.8315
08.04.2020 13:46:48
LRABB_Sindelfingen_01 -98 dBm -7 dB
48.5957 8.8315
08.04.2020 13:46:49
gateway_herrenberg_0004 -121 dBm -7 dB
48.5957 8.8315
08.04.2020 13:46:57
LRABB_Ehningen_01 -97 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_03 -99 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_04 -100 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -103 dBm 7 dB
mhascaro_rak_outdoor -107 dBm 5 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -108 dBm 1 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -117 dBm 6 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -117 dBm 3 dB
48.5957 8.8315
08.04.2020 13:46:58
LRABB_Sindelfingen_01 -103 dBm 7 dB
LRABB_Boeblingen_00 -122 dBm -3 dB
48.5957 8.8315
08.04.2020 13:47:07
mhascaro_rak_outdoor -106 dBm 3 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -112 dBm 2 dB
48.5957 8.83033
08.04.2020 13:47:08
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -95 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_03 -102 dBm 8 dB
gateway_herrenberg_0002 -119 dBm -5 dB
LRABB_Herrenberg_02 -119 dBm -5 dB
48.5957 8.83033
08.04.2020 13:47:17
LRABB_Herrenberg_04 -97 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -99 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -104 dBm 8 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -106 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_03 -120 dBm 10 dB
48.5958 8.828
08.04.2020 13:47:18
LRABB_Ehningen_01 -116 dBm 2 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -120 dBm 4 dB
48.5958 8.828
08.04.2020 13:47:22
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -98 dBm -5 dB
LRABB_Herrenberg_01 -116 dBm -3 dB
48.5958 8.828
08.04.2020 13:47:23
LRABB_Ehningen_01 -113 dBm -3 dB
48.5958 8.828
08.04.2020 13:47:23
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -105 dBm 6 dB
LRABB_Ehningen_01 -117 dBm 3 dB
48.5958 8.828
08.04.2020 13:47:24
LRABB_Herrenberg_03 -104 dBm 6 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -112 dBm 3 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -113 dBm 6 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -120 dBm -1 dB
48.5958 8.828
08.04.2020 13:47:25
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -117 dBm 4 dB
48.5958 8.828
08.04.2020 13:47:27
LRABB_Ehningen_01 -116 dBm 6 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -116 dBm 6 dB
48.596 8.8255
08.04.2020 13:47:28
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -109 dBm 2 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_02 -124 dBm -3 dB
48.596 8.8255
08.04.2020 13:47:28
LRABB_Herrenberg_03 -114 dBm 8 dB
48.596 8.8255
08.04.2020 13:47:29
LRABB_Herrenberg_04 -109 dBm 8 dB
48.596 8.8255
08.04.2020 13:47:37
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -111 dBm 8 dB
48.5959 8.82283
08.04.2020 13:47:38
LRABB_Herrenberg_04 -112 dBm 7 dB
48.5959 8.82283
08.04.2020 13:47:39
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -112 dBm 4 dB
48.5959 8.82283
08.04.2020 13:47:47
LRABB_Herrenberg_04 -113 dBm 1 dB
48.5952 8.82033
08.04.2020 13:47:57
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -122 dBm 1 dB
48.5944 8.8175
08.04.2020 13:47:58
LRABB_Jettingen_00 -117 dBm 2 dB
48.5944 8.8175
08.04.2020 13:48:08
LRABB_Jettingen_00 -118 dBm 4 dB
48.5936 8.8145
08.04.2020 13:48:12
LRABB_Jettingen_00 -117 dBm 3 dB
48.5936 8.8145
08.04.2020 13:48:18
LRABB_Jettingen_00 -118 dBm 0 dB
48.5927 8.8115
08.04.2020 13:48:32
LRABB_Jettingen_00 -124 dBm -11 dB
48.5927 8.8115
08.04.2020 13:48:41
LRABB_Jettingen_00 -121 dBm -4 dB
48.5927 8.8115
08.04.2020 13:48:48
LRABB_Jettingen_01 -118 dBm 3 dB
48.5901 8.80233
08.04.2020 13:48:51
LRABB_Jettingen_01 -119 dBm 9 dB
48.5901 8.80233
08.04.2020 13:48:58
LRABB_Jettingen_01 -112 dBm 8 dB
48.5892 8.79967
08.04.2020 13:49:02
LRABB_Jettingen_01 -101 dBm 9 dB
48.5892 8.79967
08.04.2020 13:49:08
LRABB_Jettingen_01 -103 dBm 9 dB
48.5877 8.79767
08.04.2020 13:49:14
LRABB_Jettingen_01 -119 dBm 2 dB
48.5877 8.79767
08.04.2020 13:49:19
LRABB_Jettingen_01 -116 dBm -2 dB
48.5877 8.79767
08.04.2020 13:49:21
LRABB_Jettingen_01 -119 dBm -3 dB
48.5877 8.79767
08.04.2020 13:49:22
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -4 dB
48.5877 8.79767
08.04.2020 13:49:28
LRABB_Jettingen_00 -118 dBm 1 dB
LRABB_Jettingen_01 -123 dBm 5 dB
48.5845 8.79333
08.04.2020 13:49:32
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -123 dBm -3 dB
48.5845 8.79333
08.04.2020 13:49:37
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -121 dBm -7 dB
48.5845 8.79333
08.04.2020 13:49:38
LRABB_Jettingen_01 -112 dBm 5 dB
48.5845 8.79333
08.04.2020 13:49:47
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -117 dBm 2 dB
48.5827 8.78783
08.04.2020 13:49:48
LRABB_Jettingen_01 -92 dBm 8 dB
LRABB_Jettingen_00 -100 dBm 7 dB
48.5827 8.78783
08.04.2020 13:49:58
LRABB_Jettingen_00 -100 dBm 9 dB
48.5819 8.785
08.04.2020 13:50:02
LRABB_Jettingen_01 -124 dBm 7 dB
48.5819 8.785
08.04.2020 13:50:03
LRABB_Jettingen_00 -105 dBm 8 dB
48.5819 8.785
08.04.2020 13:50:12
LRABB_Jettingen_00 -110 dBm 6 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -122 dBm -3 dB
48.5816 8.78217
08.04.2020 13:50:18
LRABB_Jettingen_00 -110 dBm 4 dB
48.5818 8.779
08.04.2020 13:50:22
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -122 dBm -2 dB
LRABB_Jettingen_01 -122 dBm -2 dB
48.5818 8.779
08.04.2020 13:50:23
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm -9 dB
48.5818 8.779
08.04.2020 13:50:23
LRABB_Jettingen_00 -91 dBm -3 dB
LRABB_Jettingen_00 -99 dBm 9 dB
48.5818 8.779
08.04.2020 13:50:28
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm -6 dB
48.5818 8.779
08.04.2020 13:50:29
LRABB_Jettingen_00 -97 dBm 11 dB
48.5818 8.779
08.04.2020 13:50:30
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -123 dBm -5 dB
48.5818 8.779
08.04.2020 13:50:33
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -122 dBm -4 dB
48.5818 8.779
08.04.2020 13:50:34
LRABB_Jettingen_00 -109 dBm 7 dB
48.5818 8.779
08.04.2020 13:50:37
LRABB_Jettingen_00 -105 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -122 dBm -5 dB
LRABB_Ehningen_01 -124 dBm -4 dB
48.5824 8.7745
08.04.2020 13:50:38
LRABB_Jettingen_01 -114 dBm 6 dB
48.5824 8.7745
08.04.2020 13:50:48
LRABB_Jettingen_00 -106 dBm 7 dB
48.5823 8.77333
08.04.2020 13:50:52
LRABB_Jettingen_01 -120 dBm 3 dB
48.5823 8.77333
08.04.2020 13:50:53
LRABB_Jettingen_00 -103 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -121 dBm 4 dB
48.5823 8.77333
08.04.2020 13:50:53
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -120 dBm -1 dB
48.5823 8.77333
08.04.2020 13:50:58
LRABB_Jettingen_01 -115 dBm 6 dB
48.5826 8.77117
08.04.2020 13:51:03
LRABB_Jettingen_00 -101 dBm 10 dB
48.5826 8.77117
08.04.2020 13:51:08
LRABB_Jettingen_00 -93 dBm -2 dB
48.5826 8.77117
08.04.2020 13:51:11
LRABB_Jettingen_00 -94 dBm 10 dB
LRABB_Jettingen_01 -121 dBm -6 dB
48.5826 8.77117
08.04.2020 13:51:18
LRABB_Jettingen_00 -89 dBm 11 dB
48.5817 8.76517
08.04.2020 13:51:23
LRABB_Jettingen_00 -89 dBm 11 dB
48.5817 8.76517
08.04.2020 13:51:28
LRABB_Jettingen_00 -86 dBm 2 dB
48.5817 8.76517
08.04.2020 13:51:31
LRABB_Jettingen_00 -91 dBm 8 dB
48.5817 8.76517
08.04.2020 13:51:38
LRABB_Jettingen_00 -87 dBm 9 dB
LRABB_Jettingen_01 -117 dBm 3 dB
48.5794 8.76117
08.04.2020 13:51:42
LRABB_Jettingen_00 -89 dBm 9 dB
48.5794 8.76117
08.04.2020 13:51:48
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -108 dBm -5 dB
48.5784 8.76017
08.04.2020 13:51:49
LRABB_Jettingen_00 -86 dBm 7 dB
48.5784 8.76017
08.04.2020 13:51:52
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -113 dBm 5 dB
48.5784 8.76017
08.04.2020 13:51:54
LRABB_Jettingen_00 -89 dBm 11 dB
48.5784 8.76017
08.04.2020 13:51:57
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -115 dBm 7 dB
48.5774 8.759
08.04.2020 13:51:58
LRABB_Jettingen_00 -87 dBm 10 dB
48.5774 8.759
08.04.2020 13:52:07
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -110 dBm 4 dB
48.5764 8.75817
08.04.2020 13:52:08
LRABB_Jettingen_00 -83 dBm 11 dB
48.5764 8.75817
08.04.2020 13:52:08
LRABB_Jettingen_01 -119 dBm -5 dB
48.5764 8.75817
08.04.2020 13:52:17
LRABB_Jettingen_00 -74 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_01 -118 dBm -2 dB
48.5751 8.75767
08.04.2020 13:52:18
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -100 dBm -8 dB
48.5751 8.75767
08.04.2020 13:52:27
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm -6 dB
48.5736 8.75767
08.04.2020 13:52:29
LRABB_Jettingen_00 -88 dBm 10 dB
48.5736 8.75767
08.04.2020 13:52:37
LRABB_Jettingen_00 -93 dBm 10 dB
48.572 8.75817
08.04.2020 13:52:38
LRABB_Jettingen_01 -119 dBm 3 dB
48.572 8.75817
08.04.2020 13:52:42
LRABB_Jettingen_00 -91 dBm 9 dB
48.572 8.75817
08.04.2020 13:52:43
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -121 dBm -1 dB
48.572 8.75817
08.04.2020 13:52:47
LRABB_Jettingen_00 -91 dBm -1 dB
48.571 8.75883
08.04.2020 13:52:57
LRABB_Jettingen_00 -94 dBm 8 dB
48.5704 8.759
08.04.2020 13:52:59
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -123 dBm -8 dB
48.5704 8.759
08.04.2020 13:53:07
LRABB_Jettingen_00 -95 dBm 10 dB
48.5698 8.75967
08.04.2020 13:53:08
LRABB_Jettingen_01 -121 dBm 0 dB
48.5698 8.75967
08.04.2020 13:53:17
LRABB_Jettingen_00 -97 dBm 10 dB
48.5688 8.75983
08.04.2020 13:53:27
LRABB_Jettingen_00 -89 dBm 7 dB
48.5676 8.75933
08.04.2020 13:53:28
LRABB_Jettingen_01 -110 dBm 7 dB
48.5676 8.75933
08.04.2020 13:53:37
LRABB_Jettingen_00 -106 dBm 5 dB
48.5662 8.75867
08.04.2020 13:53:38
LRABB_Jettingen_01 -106 dBm 8 dB
48.5662 8.75867
08.04.2020 13:53:48
LRABB_Moetzingen_00 -121 dBm -1 dB
48.5646 8.75817
08.04.2020 13:53:48
LRABB_Jettingen_01 -105 dBm 10 dB
48.5646 8.75817
08.04.2020 13:53:53
LRABB_Jettingen_00 -119 dBm 3 dB
48.5646 8.75817
08.04.2020 13:53:53
LRABB_Moetzingen_00 -118 dBm 3 dB
48.5646 8.75817
08.04.2020 13:53:57
LRABB_Moetzingen_00 -120 dBm -6 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -123 dBm -6 dB
48.5646 8.75817
08.04.2020 13:53:58
LRABB_Jettingen_01 -109 dBm 6 dB
48.5646 8.75817
08.04.2020 13:53:58
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -116 dBm -3 dB
48.5646 8.75817
08.04.2020 13:54:01
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -122 dBm -3 dB
48.5646 8.75817
08.04.2020 13:54:02
LRABB_Jettingen_01 -119 dBm 4 dB
LRABB_Moetzingen_00 -124 dBm 1 dB
48.5646 8.75817
08.04.2020 13:54:07
LRABB_Jettingen_00 -118 dBm 4 dB
48.5628 8.75733
08.04.2020 13:54:08
LRABB_Jettingen_01 -115 dBm 4 dB
LRABB_Moetzingen_00 -118 dBm 1 dB
48.5628 8.75733
08.04.2020 13:54:17
LRABB_Jettingen_00 -121 dBm 3 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -122 dBm -6 dB
48.5625 8.757
08.04.2020 13:54:18
LRABB_Jettingen_01 -114 dBm 5 dB
48.5625 8.757
08.04.2020 13:54:27
LRABB_Jettingen_01 -114 dBm 5 dB
LRABB_Jettingen_00 -118 dBm 5 dB
LRABB_Moetzingen_00 -123 dBm 0 dB
48.562 8.757
08.04.2020 13:54:37
LRABB_Jettingen_00 -121 dBm 6 dB
48.5612 8.75667
08.04.2020 13:54:38
LRABB_Jettingen_00 -121 dBm 0 dB
48.5612 8.75667
08.04.2020 13:54:52
LRABB_Jettingen_01 -124 dBm -5 dB
48.5604 8.75567
08.04.2020 13:55:46
48.5574 8.75083
08.04.2020 13:55:57
48.5555 8.746
08.04.2020 13:55:58
48.5555 8.746
08.04.2020 13:56:07
48.5542 8.74517
08.04.2020 13:56:17
48.5529 8.74517
08.04.2020 13:56:27
48.5518 8.74433
08.04.2020 13:56:37
48.5511 8.74317
08.04.2020 13:56:47
48.5507 8.74267
08.04.2020 13:56:57
48.5507 8.7425
08.04.2020 13:56:58
48.5507 8.7425
08.04.2020 13:57:07
48.5505 8.74233
08.04.2020 13:57:17
48.5503 8.74133
08.04.2020 13:57:27
48.5504 8.73967
08.04.2020 13:57:37
48.5506 8.73783
08.04.2020 13:57:47
48.5506 8.73567
08.04.2020 13:57:57
48.5505 8.73317
08.04.2020 13:58:07
48.5504 8.73067
08.04.2020 13:58:17
48.5494 8.72933
08.04.2020 13:58:27
48.548 8.72967
08.04.2020 13:58:37
48.5467 8.72983
08.04.2020 13:58:41
48.5467 8.72983
08.04.2020 13:58:47
48.5456 8.7285
08.04.2020 13:58:57
48.5453 8.7265
08.04.2020 13:59:07
48.546 8.72433
08.04.2020 13:59:17
48.5462 8.72217
08.04.2020 13:59:23
48.5462 8.72217
08.04.2020 13:59:27
48.5462 8.72217
08.04.2020 13:59:37
48.5454 8.718
08.04.2020 13:59:47
48.5463 8.71617
08.04.2020 13:59:57
48.5478 8.715
08.04.2020 14:00:07
48.5489 8.71417
08.04.2020 14:00:17
48.5494 8.714
08.04.2020 14:00:27
48.5498 8.71383
08.04.2020 14:00:28
48.5498 8.71383
08.04.2020 14:00:37
48.5505 8.71367
08.04.2020 14:00:47
48.5516 8.71383
08.04.2020 14:00:57
48.5527 8.71367
08.04.2020 14:01:07
48.5536 8.71217
08.04.2020 14:01:12
48.5536 8.71217
08.04.2020 14:01:17
48.5539 8.71033
08.04.2020 14:01:21
48.5539 8.71033
08.04.2020 14:01:26
48.5539 8.71033
08.04.2020 14:01:30
48.5539 8.71033
08.04.2020 14:01:35
48.5539 8.71033
08.04.2020 14:01:37
48.5546 8.7065
08.04.2020 14:01:41
48.5546 8.7065
08.04.2020 14:01:45
48.5546 8.7065
08.04.2020 14:01:50
48.5546 8.7065
08.04.2020 14:01:51
48.5546 8.7065
08.04.2020 14:01:57
48.5573 8.7045
08.04.2020 14:02:07
48.5587 8.704
08.04.2020 14:02:17
48.5601 8.703
08.04.2020 14:02:22
48.5601 8.703
08.04.2020 14:02:27
48.5606 8.701
08.04.2020 14:02:37
48.5608 8.69883
08.04.2020 14:02:47
48.5612 8.69783
08.04.2020 14:02:48
LRABB_Jettingen_00 -124 dBm -6 dB
48.5612 8.69783
08.04.2020 14:02:57
48.5617 8.69767
08.04.2020 14:03:07
48.5624 8.6975
08.04.2020 14:03:08
48.5624 8.6975
08.04.2020 14:03:17
48.5635 8.69867
08.04.2020 14:03:27
48.5652 8.6995
08.04.2020 14:03:37
48.5671 8.69883
08.04.2020 14:03:38
48.5671 8.69883
08.04.2020 14:03:47
48.5686 8.69767
08.04.2020 14:03:52
48.5686 8.69767
08.04.2020 14:03:56
48.5686 8.69767
08.04.2020 14:03:57
48.5686 8.69767
08.04.2020 14:04:07
48.5698 8.694
08.04.2020 14:04:11
48.5698 8.694
08.04.2020 14:04:17
48.5699 8.693
08.04.2020 14:04:27
48.5691 8.6925
08.04.2020 14:04:37
48.5684 8.69233
08.04.2020 14:04:43
48.5684 8.69233
08.04.2020 14:04:47
48.5681 8.69117
08.04.2020 14:04:57
48.5672 8.69067
08.04.2020 14:05:07
48.5669 8.68883
08.04.2020 14:05:17
48.5671 8.68683
08.04.2020 14:05:27
48.5672 8.68467
08.04.2020 14:05:37
48.5672 8.6825
08.04.2020 14:05:47
48.568 8.68067
08.04.2020 14:05:53
48.568 8.68067
08.04.2020 14:05:57
48.5685 8.67967
08.04.2020 14:06:08
48.5696 8.67817
08.04.2020 14:06:11
48.5696 8.67817
08.04.2020 14:06:21
48.5708 8.676
08.04.2020 14:06:22
48.5708 8.676
08.04.2020 14:06:28
48.5717 8.67417
08.04.2020 14:06:32
48.5717 8.67417
08.04.2020 14:06:37
48.5717 8.67417
08.04.2020 14:06:41
48.5717 8.67417
08.04.2020 14:06:47
48.5729 8.67033
08.04.2020 14:06:57
48.5735 8.66867
08.04.2020 14:07:07
48.5739 8.66683
08.04.2020 14:07:17
48.5742 8.66483
08.04.2020 14:07:27
48.5743 8.6635
08.04.2020 14:07:37
48.5744 8.66167
08.04.2020 14:07:47
48.5742 8.65983
08.04.2020 14:07:57
48.5742 8.65817
08.04.2020 14:08:07
48.5744 8.6565
08.04.2020 14:08:11
48.5744 8.6565
08.04.2020 14:08:19
48.5748 8.65483
08.04.2020 14:08:21
48.5748 8.65483
08.04.2020 14:08:27
48.5755 8.6535
08.04.2020 14:08:37
48.5762 8.65233
08.04.2020 14:08:42
48.5762 8.65233
08.04.2020 14:08:47
48.5767 8.65117
08.04.2020 14:08:57
48.5771 8.65083
08.04.2020 14:09:07
48.5776 8.6505
08.04.2020 14:09:17
48.5779 8.64967
08.04.2020 14:09:21
48.5779 8.64967
08.04.2020 14:09:27
48.5785 8.64967
08.04.2020 14:09:32
48.5785 8.64967
08.04.2020 14:09:33
48.5785 8.64967
08.04.2020 14:09:37
48.5789 8.65
08.04.2020 14:09:47
48.5788 8.65033
08.04.2020 14:09:51
48.5788 8.65033
08.04.2020 14:09:57
48.5788 8.65033
08.04.2020 14:10:07
48.5788 8.65033
08.04.2020 14:10:17
48.5789 8.65017
08.04.2020 14:10:27
48.5789 8.65017
08.04.2020 14:10:37
48.5788 8.65017
08.04.2020 14:10:47
48.5789 8.65
08.04.2020 14:10:57
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:11:07
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:11:17
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:11:27
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:11:37
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:11:47
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:11:57
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:12:07
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:12:17
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:12:27
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:12:37
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:12:47
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:12:57
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:13:07
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:13:17
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:13:27
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:13:37
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:13:47
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:13:57
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:14:07
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:14:17
48.5787 8.64983
08.04.2020 14:14:27
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:14:32
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:14:37
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:14:47
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:14:57
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:15:07
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:15:17
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:15:27
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:15:37
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:15:47
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:15:57
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:16:07
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:16:17
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:16:27
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:16:41
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:16:47
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:16:57
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:17:07
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:17:17
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:17:27
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:17:37
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:17:47
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:17:57
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:18:07
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:18:17
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:18:27
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:18:37
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:18:47
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:18:57
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:19:07
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:19:17
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:19:27
48.5787 8.64983
08.04.2020 14:19:37
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:19:47
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:19:57
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:20:01
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:20:05
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:20:07
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:20:12
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:20:16
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:20:27
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:20:37
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:20:38
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:20:47
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:20:57
48.5787 8.64983
08.04.2020 14:20:58
48.5787 8.64983
08.04.2020 14:21:11
48.5787 8.64983
08.04.2020 14:21:17
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:21:27
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:21:37
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:21:47
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:22:02
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:22:07
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:22:17
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:22:27
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:22:37
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:22:42
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:22:47
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:22:57
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:23:07
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:23:17
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:23:21
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:23:27
48.5787 8.64983
08.04.2020 14:23:37
48.5787 8.64983
08.04.2020 14:23:47
48.5787 8.64983
08.04.2020 14:23:57
48.5787 8.64983
08.04.2020 14:24:07
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:24:12
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:24:17
48.5787 8.64983
08.04.2020 14:24:27
48.5787 8.64983
08.04.2020 14:24:37
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:24:47
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:24:57
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:25:07
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:25:12
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:25:13
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:25:17
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:25:21
48.5788 8.64983
08.04.2020 14:25:27
48.5787 8.64983
08.04.2020 14:25:37
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:25:47
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:25:57
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:26:02
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:26:07
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:26:17
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:26:27
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:26:37
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:26:47
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:26:57
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:27:07
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:27:17
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:27:27
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:27:37
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:27:47
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:27:57
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:28:07
48.5787 8.64967
08.04.2020 14:28:17
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:28:21
48.5788 8.64967
08.04.2020 14:28:27
48.5784 8.64967
08.04.2020 14:28:37
48.5779 8.64967
08.04.2020 14:28:47
48.5777 8.65017
08.04.2020 14:28:57
48.5774 8.65067
08.04.2020 14:29:07
48.5769 8.65083
08.04.2020 14:29:17
48.5768 8.651
08.04.2020 14:29:27
48.5766 8.6515
08.04.2020 14:29:37
48.5761 8.65267
08.04.2020 14:29:47
48.5758 8.653
08.04.2020 14:29:57
48.5758 8.653
08.04.2020 14:30:07
48.5758 8.653
08.04.2020 14:30:17
48.5758 8.653
08.04.2020 14:30:27
48.5758 8.653
08.04.2020 14:30:37
48.5758 8.653
08.04.2020 14:30:47
48.5757 8.65317
08.04.2020 14:30:57
48.5754 8.65367
08.04.2020 14:31:07
48.575 8.6545
08.04.2020 14:31:08
48.575 8.6545
08.04.2020 14:31:17
48.5745 8.65583
08.04.2020 14:31:27
48.5742 8.65717
08.04.2020 14:31:28
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -1 dB
48.5742 8.65717
08.04.2020 14:31:32
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -6 dB
48.5742 8.65717
08.04.2020 14:31:37
48.5742 8.65883
08.04.2020 14:31:41
48.5742 8.65883
08.04.2020 14:31:47
48.5743 8.6605
08.04.2020 14:31:57
48.5743 8.6625
08.04.2020 14:32:07
48.5742 8.66367
08.04.2020 14:32:17
48.5742 8.66467
08.04.2020 14:32:27
48.5739 8.66667
08.04.2020 14:32:32
48.5739 8.66667
08.04.2020 14:32:37
48.5734 8.66883
08.04.2020 14:32:47
48.5726 8.67083
08.04.2020 14:32:52
48.5726 8.67083
08.04.2020 14:33:10
48.5726 8.67083
08.04.2020 14:33:10
48.5726 8.67083
08.04.2020 14:33:14
48.5726 8.67083
08.04.2020 14:33:17
48.5703 8.67667
08.04.2020 14:33:27
48.5692 8.6785
08.04.2020 14:33:37
48.5684 8.67983
08.04.2020 14:33:47
48.5682 8.68
08.04.2020 14:33:57
48.5678 8.68083
08.04.2020 14:34:07
48.5672 8.68233
08.04.2020 14:34:17
48.5671 8.68383
08.04.2020 14:34:27
48.5672 8.6855
08.04.2020 14:34:37
48.5671 8.687
08.04.2020 14:34:47
48.5669 8.68833
08.04.2020 14:34:57
48.5669 8.6895
08.04.2020 14:35:07
48.5672 8.69067
08.04.2020 14:35:17
48.568 8.69117
08.04.2020 14:35:18
48.568 8.69117
08.04.2020 14:35:27
48.5683 8.692
08.04.2020 14:35:37
48.5687 8.69233
08.04.2020 14:35:47
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:35:57
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:36:07
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:36:17
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:36:27
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:36:37
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:36:47
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:36:57
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:37:07
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:37:17
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:37:21
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:37:27
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:37:37
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:37:47
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:37:57
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:38:07
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:38:17
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:38:27
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:38:37
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:38:41
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:38:47
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:38:57
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:39:07
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:39:17
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:39:27
48.5687 8.69267
08.04.2020 14:39:37
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:39:47
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:39:57
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:40:07
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:40:17
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:40:27
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:40:37
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:40:47
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:40:57
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:41:07
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:41:17
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:41:27
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:41:37
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:41:47
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:41:57
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:42:07
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:42:17
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:42:27
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:42:37
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:42:47
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:42:57
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:43:07
48.5688 8.69283
08.04.2020 14:43:17
48.5687 8.69267
08.04.2020 14:43:27
48.5687 8.69267
08.04.2020 14:43:37
48.5687 8.69267
08.04.2020 14:43:42
48.5687 8.69267
08.04.2020 14:43:46
48.5687 8.69267
08.04.2020 14:43:51
48.5687 8.69267
08.04.2020 14:43:57
48.5688 8.69267
08.04.2020 14:44:07
48.5689 8.6925
08.04.2020 14:44:17
48.5695 8.69283
08.04.2020 14:44:27
48.5698 8.6935
08.04.2020 14:44:37
48.5695 8.695
08.04.2020 14:44:47
48.5691 8.69667
08.04.2020 14:44:51
48.5691 8.69667
08.04.2020 14:44:57
48.5681 8.69817
08.04.2020 14:45:07
48.5664 8.69917
08.04.2020 14:45:17
48.5647 8.69933
08.04.2020 14:45:27
48.5631 8.69817
08.04.2020 14:45:37
48.562 8.69733
08.04.2020 14:45:47
48.5615 8.6975
08.04.2020 14:45:57
48.5608 8.69883
08.04.2020 14:45:58
48.5608 8.69883
08.04.2020 14:46:07
48.5606 8.70133
08.04.2020 14:46:12
48.5606 8.70133
08.04.2020 14:46:17
48.5596 8.7035
08.04.2020 14:46:27
48.5576 8.70417
08.04.2020 14:46:37
48.5559 8.705
08.04.2020 14:46:47
48.5547 8.70633
08.04.2020 14:46:57
48.5541 8.70817
08.04.2020 14:47:07
48.5539 8.7105
08.04.2020 14:47:17
48.5534 8.71267
08.04.2020 14:47:27
48.5521 8.71383
08.04.2020 14:47:37
48.5508 8.7135
08.04.2020 14:47:47
48.5498 8.71367
08.04.2020 14:47:51
48.5498 8.71367
08.04.2020 14:47:57
48.5492 8.71383
08.04.2020 14:48:07
48.548 8.71467
08.04.2020 14:48:17
48.5468 8.71567
08.04.2020 14:48:27
48.5458 8.71667
08.04.2020 14:48:37
48.5454 8.71867
08.04.2020 14:48:47
48.5459 8.72083
08.04.2020 14:48:57
48.5462 8.72317
08.04.2020 14:49:07
48.5455 8.7255
08.04.2020 14:49:17
48.5454 8.728
08.04.2020 14:49:27
48.5466 8.72967
08.04.2020 14:49:37
48.5482 8.7295
08.04.2020 14:49:47
48.5496 8.7295
08.04.2020 14:49:57
48.5504 8.73133
08.04.2020 14:50:07
48.5505 8.73417
08.04.2020 14:50:17
48.5505 8.737
08.04.2020 14:50:27
48.5504 8.7395
08.04.2020 14:50:32
48.5504 8.7395
08.04.2020 14:50:37
48.5502 8.7415
08.04.2020 14:50:47
48.5502 8.74167
08.04.2020 14:50:57
48.5503 8.742
08.04.2020 14:51:07
48.5508 8.74283
08.04.2020 14:51:17
48.5515 8.74417
08.04.2020 14:51:27
48.5526 8.74517
08.04.2020 14:51:37
48.554 8.74517
08.04.2020 14:51:47
48.5553 8.746
08.04.2020 14:51:57
48.5563 8.74783
08.04.2020 14:52:07
48.5572 8.75017
08.04.2020 14:52:17
48.5576 8.7525
08.04.2020 14:52:27
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm -5 dB
48.5592 8.75367
08.04.2020 14:52:37
48.5605 8.756
08.04.2020 14:52:38
LRABB_Jettingen_01 -119 dBm 4 dB
48.5605 8.756
08.04.2020 14:52:39
LRABB_Jettingen_00 -112 dBm 3 dB
48.5605 8.756
08.04.2020 14:52:47
48.562 8.757
08.04.2020 14:52:48
LRABB_Jettingen_00 -113 dBm 4 dB
LRABB_Jettingen_01 -118 dBm 6 dB
48.562 8.757
08.04.2020 14:52:57
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -123 dBm -9 dB
48.5623 8.75733
08.04.2020 14:52:57
LRABB_Jettingen_01 -100 dBm 7 dB
48.5623 8.75733
08.04.2020 14:53:07
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -119 dBm -2 dB
48.5631 8.7575
08.04.2020 14:53:08
LRABB_Jettingen_01 -107 dBm 2 dB
LRABB_Jettingen_00 -123 dBm 5 dB
48.5631 8.7575
08.04.2020 14:53:17
48.5646 8.75817
08.04.2020 14:53:17
LRABB_Moetzingen_00 -119 dBm 3 dB
48.5646 8.75817
08.04.2020 14:53:18
LRABB_Jettingen_01 -107 dBm 7 dB
48.5646 8.75817
08.04.2020 14:53:27
LRABB_Jettingen_01 -102 dBm 9 dB
48.5664 8.75883
08.04.2020 14:53:29
LRABB_Jettingen_00 -105 dBm 9 dB
48.5664 8.75883
08.04.2020 14:53:37
LRABB_Jettingen_00 -86 dBm 9 dB
48.5683 8.75967
08.04.2020 14:53:38
LRABB_Jettingen_01 -118 dBm 2 dB
48.5683 8.75967
08.04.2020 14:53:47
48.5699 8.75967
08.04.2020 14:53:48
LRABB_Jettingen_01 -123 dBm -2 dB
48.5699 8.75967
08.04.2020 14:53:57
LRABB_Jettingen_00 -91 dBm 10 dB
48.5707 8.75933
08.04.2020 14:54:07
LRABB_Jettingen_00 -81 dBm 10 dB
48.5718 8.75833
08.04.2020 14:54:07
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -113 dBm 5 dB
48.5718 8.75833
08.04.2020 14:54:17
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -111 dBm 6 dB
48.5735 8.75767
08.04.2020 14:54:18
LRABB_Jettingen_00 -79 dBm 10 dB
48.5735 8.75767
08.04.2020 14:54:27
LRABB_Jettingen_00 -83 dBm 7 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -117 dBm 1 dB
LRABB_Ehningen_01 -118 dBm -1 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -121 dBm -3 dB
48.5752 8.75767
08.04.2020 14:54:27
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -109 dBm 2 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -119 dBm -1 dB
48.5752 8.75767
08.04.2020 14:54:28
LRABB_Herrenberg_03 -121 dBm -4 dB
48.5752 8.75767
08.04.2020 14:54:37
LRABB_Jettingen_00 -91 dBm 10 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -119 dBm -6 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -123 dBm -3 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -124 dBm -6 dB
48.577 8.75867
08.04.2020 14:54:37
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -107 dBm 9 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -122 dBm -5 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -123 dBm -6 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -123 dBm -2 dB
48.577 8.75867
08.04.2020 14:54:38
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -117 dBm 5 dB
48.577 8.75867
08.04.2020 14:54:47
LRABB_Jettingen_00 -88 dBm 10 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -107 dBm 9 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -121 dBm -7 dB
LRABB_Jettingen_01 -122 dBm 3 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -123 dBm -3 dB
LRABB_Herrenberg_03 -124 dBm -5 dB
48.5784 8.76017
08.04.2020 14:54:47
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -118 dBm 0 dB
LRABB_Ehningen_01 -122 dBm -2 dB
48.5784 8.76017
08.04.2020 14:54:57
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -120 dBm -3 dB
48.5793 8.76133
08.04.2020 14:54:58
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -116 dBm 4 dB
48.5793 8.76133
08.04.2020 14:54:59
LRABB_Jettingen_01 -124 dBm -3 dB
48.5793 8.76133
08.04.2020 14:55:07
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm 0 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -119 dBm -4 dB
48.5799 8.76217
08.04.2020 14:55:07
LRABB_Jettingen_00 -101 dBm 8 dB
48.5799 8.76217
08.04.2020 14:55:17
LRABB_Jettingen_00 -95 dBm 10 dB
48.5811 8.764
08.04.2020 14:55:27
LRABB_Jettingen_00 -115 dBm 9 dB
48.5822 8.76633
08.04.2020 14:55:27
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -122 dBm -7 dB
48.5822 8.76633
08.04.2020 14:55:28
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -117 dBm 4 dB
48.5822 8.76633
08.04.2020 14:55:37
LRABB_Jettingen_00 -101 dBm 10 dB
LRABB_Jettingen_01 -119 dBm 1 dB
48.5827 8.76933
08.04.2020 14:55:37
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -111 dBm 7 dB
48.5827 8.76933
08.04.2020 14:55:47
LRABB_Jettingen_00 -105 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -109 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_04 -124 dBm -7 dB
48.5823 8.7725
08.04.2020 14:55:47
LRABB_Ehningen_01 -119 dBm 5 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -123 dBm -5 dB
48.5823 8.7725
08.04.2020 14:55:57
LRABB_Jettingen_00 -101 dBm 10 dB
LRABB_Jettingen_01 -121 dBm 2 dB
48.5822 8.77383
08.04.2020 14:56:07
LRABB_Jettingen_01 -110 dBm 9 dB
LRABB_Jettingen_00 -119 dBm 8 dB
48.5824 8.775
08.04.2020 14:56:17
LRABB_Jettingen_00 -99 dBm 11 dB
48.582 8.77733
08.04.2020 14:56:27
LRABB_Jettingen_01 -112 dBm 7 dB
48.5817 8.78033
08.04.2020 14:56:27
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -117 dBm 1 dB
LRABB_Herrenberg_03 -124 dBm -4 dB
48.5817 8.78033
08.04.2020 14:56:37
LRABB_Jettingen_01 -106 dBm 7 dB
LRABB_Jettingen_00 -112 dBm 6 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm -5 dB
48.5817 8.78367
08.04.2020 14:56:47
LRABB_Jettingen_01 -101 dBm 8 dB
LRABB_Jettingen_00 -105 dBm 8 dB
48.5824 8.78667
08.04.2020 14:56:47
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -119 dBm -3 dB
48.5824 8.78667
08.04.2020 14:56:48
LRABB_Bondorf_00 -117 dBm -3 dB
48.5824 8.78667
08.04.2020 14:56:57
LRABB_Jettingen_00 -117 dBm 4 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -119 dBm 0 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm -4 dB
LRABB_Herrenberg_03 -122 dBm -2 dB
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm -3 dB
48.5833 8.7895
08.04.2020 14:56:57
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -103 dBm 9 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -123 dBm -6 dB
48.5833 8.7895
08.04.2020 14:57:07
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -111 dBm 6 dB
LRABB_Jettingen_01 -118 dBm -1 dB
48.5842 8.79233
08.04.2020 14:57:07
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -123 dBm -5 dB
48.5842 8.79233
08.04.2020 14:57:17
LRABB_Jettingen_01 -117 dBm 6 dB
48.5853 8.795
08.04.2020 14:57:17
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -119 dBm 7 dB
48.5853 8.795
08.04.2020 14:57:18
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -124 dBm -5 dB
48.5853 8.795
08.04.2020 14:57:27
48.587 8.797
08.04.2020 14:57:37
LRABB_Jettingen_01 -114 dBm 3 dB
48.5887 8.79883
08.04.2020 14:57:47
LRABB_Jettingen_01 -116 dBm 3 dB
48.5899 8.8015
08.04.2020 14:57:57
48.5907 8.8045
08.04.2020 14:57:58
LRABB_Herrenberg_03 -121 dBm -5 dB
48.5907 8.8045
08.04.2020 14:58:07
48.5917 8.80783
08.04.2020 14:58:11
48.5917 8.80783
08.04.2020 14:58:17
48.5926 8.81117
08.04.2020 14:58:27
48.5935 8.81433
08.04.2020 14:58:37
48.5943 8.81733
08.04.2020 14:58:37
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -118 dBm 0 dB
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm -2 dB
48.5943 8.81733
08.04.2020 14:58:39
LRABB_Herrenberg_04 -119 dBm 3 dB
48.5943 8.81733
08.04.2020 14:58:47
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -121 dBm -4 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -123 dBm -4 dB
48.5952 8.82017
08.04.2020 14:58:47
LRABB_Ehningen_01 -116 dBm 3 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -121 dBm -8 dB
48.5952 8.82017
08.04.2020 14:58:57
LRABB_Herrenberg_03 -102 dBm 6 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -111 dBm 2 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -112 dBm 4 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -114 dBm 2 dB
LRABB_Ehningen_01 -119 dBm 4 dB
48.596 8.82333
08.04.2020 14:58:57
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -117 dBm 4 dB
gateway_herrenberg_0004 -118 dBm -7 dB
48.596 8.82333
08.04.2020 14:58:58
LRABB_Herrenberg_01 -119 dBm -4 dB
48.596 8.82333
08.04.2020 14:59:07
LRABB_Herrenberg_04 -89 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -98 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_03 -102 dBm 9 dB
48.5959 8.82667
08.04.2020 14:59:07
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -101 dBm 8 dB
LRABB_Gaertringen_00 -121 dBm -4 dB
48.5959 8.82667
08.04.2020 14:59:08
gateway_herrenberg_0004 -116 dBm 0 dB
48.5959 8.82667
08.04.2020 14:59:17
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -93 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -101 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0002 -119 dBm 0 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -120 dBm 5 dB
48.5957 8.8295
08.04.2020 14:59:17
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -91 dBm 10 dB
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -107 dBm 5 dB
LRABB_Gaertringen_00 -118 dBm 4 dB
LRABB_Herrenberg_01 -122 dBm -2 dB
48.5957 8.8295
08.04.2020 14:59:18
LRABB_Herrenberg_03 -102 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_02 -115 dBm 2 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -123 dBm 1 dB
48.5957 8.8295
08.04.2020 14:59:27
LRABB_Herrenberg_04 -85 dBm 8 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -95 dBm 8 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -99 dBm -2 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -101 dBm 6 dB
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_03 -108 dBm 2 dB
gateway_herrenberg_0002 -115 dBm 3 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm -2 dB
swindi-ama-lorawangw01 -120 dBm -5 dB
48.5956 8.83083
08.04.2020 14:59:27
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -92 dBm 2 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -102 dBm -8 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -117 dBm -4 dB
LRABB_Herrenberg_02 -121 dBm -4 dB
48.5956 8.83083
08.04.2020 14:59:28
LRABB_Gaertringen_00 -115 dBm 3 dB
48.5956 8.83083
08.04.2020 14:59:37
LRABB_Herrenberg_04 -87 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -94 dBm 8 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -94 dBm 8 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -99 dBm 7 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -104 dBm 8 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -114 dBm 0 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -117 dBm -1 dB
swindi-ama-lorawangw01 -119 dBm -6 dB
LRABB_Bondorf_00 -121 dBm -9 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -122 dBm -2 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -123 dBm -7 dB
48.5956 8.83083
08.04.2020 14:59:37
LRABB_Ehningen_01 -104 dBm 7 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -108 dBm 7 dB
LRABB_Gaertringen_00 -109 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_02 -122 dBm -7 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -123 dBm -6 dB
48.5956 8.83083
08.04.2020 14:59:38
LRABB_Sindelfingen_02 -121 dBm -7 dB
48.5956 8.83083
08.04.2020 14:59:47
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -99 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -103 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -108 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_03 -108 dBm 8 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -120 dBm -2 dB
swindi-ama-lorawangw01 -121 dBm -5 dB
gateway_herrenberg_0002 -123 dBm 0 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -123 dBm -3 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -124 dBm -9 dB
48.5956 8.83083
08.04.2020 14:59:48
LRABB_Herrenberg_04 -88 dBm 10 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -97 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -103 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -109 dBm 9 dB
LRABB_Gaertringen_00 -113 dBm 7 dB
48.5956 8.83083
08.04.2020 14:59:57
LRABB_Herrenberg_04 -86 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -96 dBm 9 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -99 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -101 dBm 10 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -106 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -107 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -108 dBm 9 dB
LRABB_Gaertringen_00 -112 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_03 -114 dBm 6 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -118 dBm -4 dB
gateway_herrenberg_0002 -121 dBm 2 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -122 dBm -6 dB
LRABB_LRA_00 Böblingen -123 dBm -8 dB
swindi-ama-lorawangw01 -124 dBm -6 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -124 dBm -4 dB
48.5956 8.83083
08.04.2020 14:59:58
LRABB_Sindelfingen_02 -123 dBm -8 dB
LRABB_Boeblingen_00 -125 dBm -8 dB
48.5956 8.83083
08.04.2020 14:59:59
LRABB_Herrenberg_01 -123 dBm -6 dB
48.5956 8.83083
08.04.2020 15:00:07
LRABB_Herrenberg_04 -84 dBm 8 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -89 dBm 1 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -93 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -95 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_03 -108 dBm 3 dB
gateway_herrenberg_0002 -117 dBm 4 dB
swindi-ama-lorawangw01 -120 dBm -5 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -121 dBm -3 dB
gateway_herrenberg_0004 -122 dBm -5 dB
48.5956 8.83083
08.04.2020 15:00:07
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -99 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 7 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -118 dBm -3 dB
LRABB_Herrenberg_02 -119 dBm -3 dB
48.5956 8.83083
08.04.2020 15:00:17
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -89 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -100 dBm 8 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -102 dBm 0 dB
LRABB_Herrenberg_03 -104 dBm 8 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -105 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -117 dBm -3 dB
gateway_herrenberg_0002 -117 dBm 4 dB
LRABB_Boeblingen_00 -121 dBm -3 dB
LRABB_Bondorf_00 -122 dBm -6 dB
48.5956 8.83133
08.04.2020 15:00:17
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -92 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_01 -104 dBm 8 dB
LRABB_Gaertringen_00 -111 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_01 -117 dBm -5 dB
48.5956 8.83133
08.04.2020 15:00:27
LRABB_Herrenberg_03 -94 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -103 dBm 7 dB
48.5956 8.83317
08.04.2020 15:00:27
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -93 dBm 10 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -105 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -109 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm 1 dB
LRABB_Boeblingen_00 -118 dBm 4 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -123 dBm -2 dB
48.5956 8.83317
08.04.2020 15:00:28
gateway_herrenberg_0005 -118 dBm -6 dB
LRABB_Herrenberg_01 -125 dBm 2 dB
48.5956 8.83317
08.04.2020 15:00:29
LRABB_Gaertringen_00 -102 dBm 8 dB
48.5956 8.83317
08.04.2020 15:00:37
LRABB_Herrenberg_03 -91 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -94 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -97 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_00 -108 dBm 3 dB
eui-58a0cbfffe8023aa -108 dBm 1 dB
gateway_herrenberg_0002 -113 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_04 -114 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -114 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -117 dBm 1 dB
swindi-ama-lorawangw01 -119 dBm -4 dB
48.5957 8.8355
08.04.2020 15:00:37
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -91 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0004 -109 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_01 -112 dBm 8 dB
LRABB_Gaertringen_00 -115 dBm 6 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -123 dBm -5 dB
48.5957 8.8355
08.04.2020 15:00:38
gateway_herrenberg_0005 -115 dBm -3 dB
48.5957 8.8355
08.04.2020 15:00:47
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -89 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -99 dBm 10 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -111 dBm 3 dB
gateway_herrenberg_0002 -113 dBm 5 dB
48.5957 8.83817
08.04.2020 15:00:47
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -87 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0004 -119 dBm 2 dB
LRABB_Gaertringen_00 -121 dBm -6 dB
LRABB_Ehningen_01 -122 dBm -4 dB
48.5957 8.83817
08.04.2020 15:00:48
gateway_herrenberg_0005 -115 dBm -3 dB
48.5957 8.83817
08.04.2020 15:00:48
LRABB_Herrenberg_03 -95 dBm 10 dB
48.5957 8.83817
08.04.2020 15:00:57
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -91 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_04 -109 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_00 -110 dBm -1 dB
gateway_herrenberg_0002 -111 dBm 7 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -116 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm -7 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -122 dBm -6 dB
48.5957 8.84083
08.04.2020 15:00:57
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -89 dBm 8 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -110 dBm 6 dB
gateway_herrenberg_0004 -114 dBm 4 dB
LRABB_Ehningen_01 -119 dBm 1 dB
48.5957 8.84083
08.04.2020 15:00:58
LRABB_Herrenberg_03 -91 dBm 8 dB
48.5957 8.84083
08.04.2020 15:01:07
LRABB_Herrenberg_03 -86 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -101 dBm 9 dB
eui-58a0cbfffe8023aa -110 dBm -3 dB
LRABB_Herrenberg_04 -115 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_00 -115 dBm -7 dB
swindi-ama-lorawangw01 -121 dBm -5 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -123 dBm -3 dB
48.5961 8.84367
08.04.2020 15:01:07
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -92 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -98 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -110 dBm 8 dB
LRABB_Ehningen_01 -119 dBm 4 dB
48.5961 8.84367
08.04.2020 15:01:08
gateway_herrenberg_0005 -117 dBm 2 dB
48.5961 8.84367
08.04.2020 15:01:17
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -100 dBm 0 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -121 dBm -3 dB
LRABB_Herrenberg_02 -122 dBm 2 dB
gateway_herrenberg_0002 -123 dBm -4 dB
48.5972 8.84617
08.04.2020 15:01:17
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -93 dBm 11 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -107 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0004 -113 dBm 5 dB
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm -3 dB
48.5972 8.84617
08.04.2020 15:01:18
LRABB_Herrenberg_03 -92 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0005 -115 dBm -3 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -115 dBm 4 dB
48.5972 8.84617
08.04.2020 15:01:21
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -93 dBm 10 dB
48.5972 8.84617
08.04.2020 15:01:21
gateway_herrenberg_0002 -118 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_02 -121 dBm 1 dB
gateway_herrenberg_0004 -121 dBm 2 dB
48.5972 8.84617
08.04.2020 15:01:22
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -91 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_03 -95 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -100 dBm 11 dB
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm -2 dB
48.5972 8.84617
08.04.2020 15:01:27
LRABB_Sindelfingen_01 -123 dBm -6 dB
48.5987 8.848
08.04.2020 15:01:28
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -111 dBm 9 dB
48.5987 8.848
08.04.2020 15:01:29
LRABB_Herrenberg_03 -104 dBm 9 dB
48.5987 8.848
08.04.2020 15:01:37
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -118 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_02 -123 dBm -4 dB
48.6 8.85
08.04.2020 15:01:37
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -112 dBm 5 dB
48.6 8.85
08.04.2020 15:01:47
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -101 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0002 -123 dBm -2 dB
48.6006 8.85267
08.04.2020 15:01:47
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -95 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_03 -102 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_04 -106 dBm 8 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -109 dBm 8 dB
48.6006 8.85267
08.04.2020 15:01:57
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -94 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -97 dBm 4 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -99 dBm 2 dB
LRABB_Herrenberg_03 -110 dBm 1 dB
LRABB_Herrenberg_04 -117 dBm 0 dB
48.6008 8.8545
08.04.2020 15:01:57
gateway_herrenberg_0002 -121 dBm -2 dB
48.6008 8.8545
08.04.2020 15:02:07
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -113 dBm -1 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -121 dBm 7 dB
48.6014 8.854
08.04.2020 15:02:07
LRABB_Herrenberg_04 -106 dBm 8 dB
48.6014 8.854
08.04.2020 15:02:09
LRABB_Herrenberg_02 -119 dBm 0 dB
48.6014 8.854
08.04.2020 15:02:17
LRABB_Herrenberg_02 -112 dBm 7 dB
48.6027 8.853
08.04.2020 15:02:17
LRABB_Herrenberg_04 -105 dBm 8 dB
48.6027 8.853
08.04.2020 15:02:27
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -114 dBm 3 dB
LRABB_Herrenberg_04 -118 dBm 8 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -122 dBm -6 dB
48.6042 8.852
08.04.2020 15:02:37
LRABB_Herrenberg_02 -119 dBm -5 dB
48.6055 8.8505
08.04.2020 15:02:47
LRABB_Herrenberg_02 -118 dBm 6 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -124 dBm 4 dB
48.6071 8.85017
08.04.2020 15:02:47
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -113 dBm 6 dB
48.6071 8.85017
08.04.2020 15:02:57
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -92 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_03 -108 dBm -1 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -112 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_02 -113 dBm 3 dB
LRABB_Herrenberg_04 -117 dBm 4 dB
48.6085 8.85183
08.04.2020 15:02:57
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -99 dBm 9 dB
48.6085 8.85183
08.04.2020 15:03:07
LRABB_Herrenberg_02 -103 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -104 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -109 dBm 10 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -114 dBm 7 dB
mhascaro_rak_outdoor -121 dBm -6 dB
LRABB_Bondorf_00 -122 dBm 1 dB
48.6092 8.853
08.04.2020 15:03:07
LRABB_Herrenberg_04 -103 dBm 10 dB
48.6092 8.853
08.04.2020 15:03:08
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -94 dBm 9 dB
48.6092 8.853
08.04.2020 15:03:17
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -100 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -100 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -115 dBm -3 dB
48.6098 8.8535
08.04.2020 15:03:17
LRABB_Herrenberg_04 -111 dBm 4 dB
48.6098 8.8535
08.04.2020 15:03:19
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -103 dBm 10 dB
48.6098 8.8535
08.04.2020 15:03:27
LRABB_Herrenberg_02 -97 dBm 10 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -97 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -106 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -109 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -111 dBm 8 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -121 dBm 0 dB
LRABB_Herrenberg_01 -121 dBm -2 dB
swindi-wis-lorawangw02 -123 dBm -8 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -124 dBm -2 dB
48.6113 8.85383
08.04.2020 15:03:37
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -92 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_02 -99 dBm 9 dB
LRABB_Gaertringen_00 -119 dBm -4 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -121 dBm -3 dB
LRABB_Herrenberg_01 -123 dBm -4 dB
48.613 8.85283
08.04.2020 15:03:37
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -91 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -111 dBm 7 dB
48.613 8.85283
08.04.2020 15:03:47
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -112 dBm 9 dB
LRABB_Gaertringen_00 -118 dBm 5 dB
swindi-wis-lorawangw02 -123 dBm -5 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -124 dBm -6 dB
48.6144 8.85233
08.04.2020 15:03:47
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -95 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -101 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_04 -113 dBm 5 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -123 dBm 4 dB
48.6144 8.85233
08.04.2020 15:03:48
LRABB_Sindelfingen_01 -122 dBm -8 dB
LRABB_Ehningen_01 -124 dBm -1 dB
48.6144 8.85233
08.04.2020 15:03:48
LRABB_Herrenberg_03 -111 dBm 5 dB
48.6144 8.85233
08.04.2020 15:03:49
LRABB_Herrenberg_02 -89 dBm 11 dB
48.6144 8.85233
08.04.2020 15:03:57
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -86 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -92 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_02 -97 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -103 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_04 -111 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -111 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_01 -117 dBm 7 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -117 dBm 2 dB
LRABB_Gaertringen_00 -117 dBm -1 dB
gateway_herrenberg_0004 -118 dBm 4 dB
48.615 8.85283
08.04.2020 15:03:59
LRABB_Herrenberg_03 -100 dBm 9 dB
48.615 8.85283
08.04.2020 15:04:07
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -89 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -91 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_02 -103 dBm 9 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -107 dBm 8 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -108 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_01 -112 dBm 5 dB
LRABB_Gaertringen_00 -118 dBm -2 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -122 dBm -8 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -124 dBm -3 dB
48.6156 8.85467
08.04.2020 15:04:07
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -122 dBm -6 dB
48.6156 8.85467
08.04.2020 15:04:08
LRABB_Herrenberg_03 -106 dBm 9 dB
LRABB_Bondorf_00 -124 dBm -2 dB
48.6156 8.85467
08.04.2020 15:04:08
gateway_herrenberg_0004 -117 dBm -1 dB
LRABB_Ehningen_01 -119 dBm 3 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -120 dBm -3 dB
48.6156 8.85467
08.04.2020 15:04:17
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -99 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_02 -105 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -109 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_03 -110 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_01 -119 dBm 3 dB
LRABB_Gaertringen_00 -121 dBm 4 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -121 dBm -8 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -123 dBm -1 dB
swindi-wis-lorawangw02 -123 dBm -4 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -124 dBm -6 dB
48.6163 8.85683
08.04.2020 15:04:17
LRABB_Herrenberg_04 -109 dBm 8 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -122 dBm -1 dB
LRABB_Bondorf_00 -123 dBm -5 dB
48.6163 8.85683
08.04.2020 15:04:18
LRABB_Ehningen_01 -112 dBm 7 dB
48.6163 8.85683
08.04.2020 15:04:18
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm 4 dB
48.6163 8.85683
08.04.2020 15:04:27
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -88 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -101 dBm 11 dB
LRABB_Ehningen_01 -110 dBm 5 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm 1 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -120 dBm 9 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -122 dBm -6 dB
48.6166 8.85933
08.04.2020 15:04:27
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -101 dBm 10 dB
LRABB_Bondorf_00 -124 dBm -2 dB
48.6166 8.85933
08.04.2020 15:04:28
LRABB_Herrenberg_04 -121 dBm 10 dB
48.6166 8.85933
08.04.2020 15:04:29
LRABB_Herrenberg_03 -116 dBm 6 dB
48.6166 8.85933
08.04.2020 15:04:37
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -85 dBm 6 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -91 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_02 -105 dBm 5 dB
LRABB_Gaertringen_00 -110 dBm 4 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -113 dBm -2 dB
gateway_herrenberg_0004 -117 dBm 0 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -119 dBm -8 dB
48.6169 8.862
08.04.2020 15:04:37
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -91 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_04 -95 dBm 6 dB
gateway_herrenberg_0002 -112 dBm 6 dB
gateway_herrenberg_0005 -116 dBm -4 dB
48.6169 8.862
08.04.2020 15:04:38
LRABB_Bondorf_00 -118 dBm -1 dB
48.6169 8.862
08.04.2020 15:04:47
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -100 dBm 8 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -100 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_02 -100 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_01 -106 dBm 6 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -118 dBm -4 dB
gateway_herrenberg_0004 -122 dBm -6 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -123 dBm -7 dB
48.617 8.86483
08.04.2020 15:04:47
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -91 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_04 -119 dBm 7 dB
LRABB_Bondorf_00 -122 dBm -3 dB
48.617 8.86483
08.04.2020 15:04:48
LRABB_Sindelfingen_01 -108 dBm 7 dB
48.617 8.86483
08.04.2020 15:04:48
gateway_herrenberg_0002 -119 dBm 1 dB
48.617 8.86483
08.04.2020 15:04:57
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -87 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -88 dBm 10 dB
LRABB_Herrenberg_04 -97 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -108 dBm -2 dB
LRABB_Ehningen_01 -111 dBm -4 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -111 dBm 0 dB
LRABB_Gaertringen_00 -113 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_02 -113 dBm 7 dB
48.6171 8.86767
08.04.2020 15:04:58
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -100 dBm 8 dB
LRABB_Bondorf_00 -115 dBm -1 dB
LRABB_Deckenpfronn_00 -122 dBm -2 dB
48.6171 8.86767
08.04.2020 15:04:58
LRABB_Herrenberg_03 -112 dBm -6 dB
48.6171 8.86767
08.04.2020 15:05:07
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -91 dBm 10 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -95 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -112 dBm 3 dB
LRABB_Gaertringen_00 -113 dBm 8 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -122 dBm 3 dB
48.6174 8.8705
08.04.2020 15:05:07
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -94 dBm 10 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -111 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0002 -121 dBm -2 dB
48.6174 8.8705
08.04.2020 15:05:08
LRABB_Bondorf_00 -125 dBm -2 dB
48.6174 8.8705
08.04.2020 15:05:17
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -100 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_03 -120 dBm 1 dB
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm -1 dB
48.6174 8.87283
08.04.2020 15:05:17
LRABB_Herrenberg_02 -105 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_04 -107 dBm 9 dB
LRABB_Bondorf_00 -121 dBm -4 dB
LRABB_Gaeufelden_00 -122 dBm -2 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -122 dBm -1 dB
48.6174 8.87283
08.04.2020 15:05:18
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -99 dBm 9 dB
48.6174 8.87283
08.04.2020 15:05:27
LRABB_Herrenberg_04 -103 dBm 8 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -115 dBm 7 dB
48.6161 8.87483
08.04.2020 15:05:29
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -103 dBm 7 dB
48.6161 8.87483
08.04.2020 15:05:37
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -117 dBm 3 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -117 dBm 2 dB
48.6148 8.8765
08.04.2020 15:05:37
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -119 dBm -2 dB
48.6148 8.8765
08.04.2020 15:05:38
LRABB_Sindelfingen_01 -122 dBm -4 dB
48.6148 8.8765
08.04.2020 15:05:47
LRABB_Gaertringen_00 -112 dBm 4 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -115 dBm 7 dB
gateway_herrenberg_0003 Herrenberg -118 dBm 0 dB
48.6142 8.8795
08.04.2020 15:05:48
LRABB_Herrenberg_02 -116 dBm 2 dB
48.6142 8.8795
08.04.2020 15:05:48
LRABB_Herrenberg_04 -123 dBm 5 dB
48.6142 8.8795
08.04.2020 15:05:57
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm -2 dB
LRABB_Herrenberg_04 -121 dBm 3 dB
48.6143 8.882
08.04.2020 15:06:07
LRABB_Sindelfingen_01 -118 dBm 1 dB
LRABB_Ehningen_01 -120 dBm 1 dB
48.6141 8.88333
08.04.2020 15:06:07
LRABB_Herrenberg_02 -119 dBm 3 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -122 dBm -4 dB
48.6141 8.88333
08.04.2020 15:06:17
LRABB_Ehningen_01 -118 dBm -6 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm -3 dB
LRABB_Herrenberg_01 -119 dBm 0 dB
48.6141 8.88333
08.04.2020 15:06:17
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -117 dBm 2 dB
48.6141 8.88333
08.04.2020 15:06:27
LRABB_Gaertringen_00 -113 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_04 -119 dBm 4 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -120 dBm -2 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -121 dBm -6 dB
LRABB_Ehningen_01 -122 dBm -1 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -122 dBm -9 dB
48.6141 8.88333
08.04.2020 15:06:27
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm -1 dB
48.6141 8.88333
08.04.2020 15:06:37
LRABB_Sindelfingen_01 -117 dBm 3 dB
LRABB_Ehningen_01 -121 dBm 2 dB
48.6141 8.88333
08.04.2020 15:06:37
LRABB_Gaertringen_00 -113 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm -3 dB
LRABB_Herrenberg_01 -121 dBm -4 dB
48.6141 8.88333
08.04.2020 15:06:38
LRABB_Herrenberg_02 -118 dBm 1 dB
48.6141 8.88333
08.04.2020 15:06:39
LRABB_Herrenberg_04 -116 dBm 4 dB
48.6141 8.88333
08.04.2020 15:06:47
LRABB_Ehningen_01 -119 dBm 2 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -122 dBm -3 dB
48.6141 8.88333
08.04.2020 15:06:47
LRABB_Gaertringen_00 -117 dBm 4 dB
LRABB_Herrenberg_01 -122 dBm -9 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -123 dBm -2 dB
48.6141 8.88333
08.04.2020 15:06:48
LRABB_Herrenberg_02 -121 dBm 1 dB
48.6141 8.88333
08.04.2020 15:06:48
LRABB_Sindelfingen_01 -118 dBm 2 dB
LRABB_Herrenberg_04 -121 dBm 2 dB
48.6141 8.88333
08.04.2020 15:06:57
LRABB_Gaertringen_00 -115 dBm 8 dB
LRABB_Ehningen_01 -115 dBm -1 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -118 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_04 -121 dBm 6 dB
48.6141 8.88383
08.04.2020 15:06:57
LRABB_Herrenberg_02 -119 dBm 1 dB
48.6141 8.88383
08.04.2020 15:07:07
LRABB_Sindelfingen_01 -108 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -109 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_02 -109 dBm 3 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -121 dBm 0 dB
LRABB_Herrenberg_04 -121 dBm 3 dB
48.6149 8.88417
08.04.2020 15:07:07
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -117 dBm -1 dB
48.6149 8.88417
08.04.2020 15:07:17
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm -1 dB
48.6161 8.88533
08.04.2020 15:07:18
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -110 dBm 5 dB
LRABB_Gaertringen_00 -117 dBm 4 dB
48.6161 8.88533
08.04.2020 15:07:18
LRABB_Sindelfingen_01 -118 dBm 5 dB
48.6161 8.88533
08.04.2020 15:07:27
LRABB_Ehningen_01 -112 dBm -3 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -116 dBm -3 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -117 dBm -1 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -121 dBm -3 dB
48.6173 8.88767
08.04.2020 15:07:37
LRABB_Ehningen_01 -124 dBm 1 dB
48.6183 8.88967
08.04.2020 15:07:38
LRABB_Gaertringen_00 -107 dBm 8 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -117 dBm -2 dB
LRABB_Herrenberg_02 -119 dBm 6 dB
48.6183 8.88967
08.04.2020 15:07:47
LRABB_Sindelfingen_01 -118 dBm -2 dB
48.6191 8.89217
08.04.2020 15:07:48
LRABB_Herrenberg_02 -118 dBm 3 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -122 dBm 0 dB
48.6191 8.89217
08.04.2020 15:07:57
LRABB_Gaertringen_00 -111 dBm 1 dB
LRABB_Ehningen_01 -113 dBm -1 dB
48.6197 8.89417
08.04.2020 15:07:57
LRABB_Herrenberg_02 -112 dBm -2 dB
48.6197 8.89417
08.04.2020 15:07:58
LRABB_Gaertringen_00 -117 dBm 7 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -120 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_02 -123 dBm -3 dB
48.6197 8.89417
08.04.2020 15:08:07
LRABB_Sindelfingen_01 -112 dBm 8 dB
48.6203 8.89533
08.04.2020 15:08:07
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -117 dBm 3 dB
48.6203 8.89533
08.04.2020 15:08:08
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -119 dBm 1 dB
LRABB_Herrenberg_02 -119 dBm 2 dB
LRABB_Ehningen_01 -127 dBm 0 dB
48.6203 8.89533
08.04.2020 15:08:08
LRABB_Gaertringen_00 -116 dBm 3 dB
48.6203 8.89533
08.04.2020 15:08:17
LRABB_Sindelfingen_01 -118 dBm 6 dB
LRABB_Ehningen_01 -119 dBm 1 dB
48.6211 8.89617
08.04.2020 15:08:18
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -110 dBm 4 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -112 dBm 2 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -120 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_02 -121 dBm -6 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -121 dBm 0 dB
LRABB_Steinenbronn_00 -122 dBm -5 dB
48.6211 8.89617
08.04.2020 15:08:18
LRABB_Gaertringen_00 -119 dBm 1 dB
48.6211 8.89617
08.04.2020 15:08:27
LRABB_Sindelfingen_01 -103 dBm 4 dB
LRABB_Ehningen_01 -117 dBm 2 dB
48.6225 8.89683
08.04.2020 15:08:37
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -105 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_01 -121 dBm 2 dB
swindi-wis-lorawangw02 -122 dBm -7 dB
LRABB_Herrenberg_04 -123 dBm -5 dB
48.624 8.89683
08.04.2020 15:08:39
LRABB_Herrenberg_02 -121 dBm -2 dB
48.624 8.89683
08.04.2020 15:08:47
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -95 dBm 10 dB
LRABB_Ehningen_01 -109 dBm 8 dB
gateway_holzgerlingen_0001 Holzgerlingen -119 dBm 1 dB
swindi-wis-lorawangw02 -121 dBm -2 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -122 dBm 4 dB
gateway_herrenberg_0001 Herrenberg -123 dBm -2 dB
48.6256 8.89717
08.04.2020 15:08:48
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -106 dBm 6 dB
48.6256 8.89717
08.04.2020 15:08:57
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -101 dBm 7 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -116 dBm -3 dB
LRABB_Ehningen_01 -117 dBm -2 dB
swindi-wis-lorawangw02 -121 dBm -7 dB
48.6273 8.8985
08.04.2020 15:09:07
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -100 dBm 6 dB
LRABB_Herrenberg_04 -123 dBm -5 dB
48.6291 8.9005
08.04.2020 15:09:17
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -100 dBm 10 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -112 dBm 6 dB
gateway_holzgerlingen_0001 Holzgerlingen -119 dBm 3 dB
LRABB_Herrenberg_04 -121 dBm -6 dB
swindi-wis-lorawangw02 -123 dBm -7 dB
48.631 8.902
08.04.2020 15:09:18
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -106 dBm 8 dB
48.631 8.902
08.04.2020 15:09:20
LRABB_Sindelfingen_01 -118 dBm 1 dB
48.631 8.902
08.04.2020 15:09:27
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -112 dBm -2 dB
LRABB_Ehningen_01 -119 dBm 5 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -119 dBm -4 dB
swindi-wis-lorawangw02 -121 dBm -4 dB
LRABB_Herrenberg_02 -121 dBm -5 dB
48.6329 8.9035
08.04.2020 15:09:27
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -101 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm -2 dB
48.6329 8.9035
08.04.2020 15:09:37
LRABB_Ehningen_01 -117 dBm 6 dB
48.6346 8.905
08.04.2020 15:09:38
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -122 dBm -4 dB
LRABB_Gaertringen_00 -122 dBm -2 dB
48.6346 8.905
08.04.2020 15:09:47
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -106 dBm 8 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -118 dBm -6 dB
48.635 8.90583
08.04.2020 15:09:47
LRABB_Ehningen_01 -110 dBm 8 dB
LRABB_Herrenberg_04 -123 dBm -4 dB
48.635 8.90583
08.04.2020 15:09:48
LRABB_Gaertringen_00 -115 dBm 1 dB
48.635 8.90583
08.04.2020 15:09:57
LRABB_Ehningen_01 -115 dBm 6 dB
LRABB_Gaertringen_00 -118 dBm 3 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -120 dBm -5 dB
48.635 8.90583
08.04.2020 15:09:57
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -106 dBm 8 dB
48.635 8.90583
08.04.2020 15:10:07
gateway_holzgerlingen_0001 Holzgerlingen -121 dBm -3 dB
48.6353 8.90667
08.04.2020 15:10:07
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -99 dBm 10 dB
48.6353 8.90667
08.04.2020 15:10:08
LRABB_Gaertringen_00 -112 dBm 6 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -118 dBm -1 dB
LRABB_Herrenberg_01 -123 dBm -5 dB
48.6353 8.90667
08.04.2020 15:10:17
swindi-wis-lorawangw02 -121 dBm -9 dB
gateway_holzgerlingen_0001 Holzgerlingen -124 dBm -8 dB
48.6356 8.90883
08.04.2020 15:10:17
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -94 dBm 8 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -116 dBm 0 dB
48.6356 8.90883
08.04.2020 15:10:27
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -99 dBm 10 dB
LRABB_Ehningen_01 -113 dBm 5 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -121 dBm -5 dB
48.6359 8.912
08.04.2020 15:10:37
48.6363 8.91567
08.04.2020 15:10:37
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm 0 dB
48.6363 8.91567
08.04.2020 15:10:47
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -98 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -116 dBm -4 dB
48.6367 8.9195
08.04.2020 15:10:47
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 8 dB
48.6367 8.9195
08.04.2020 15:10:57
LRABB_Ehningen_01 -107 dBm 9 dB
48.6371 8.92317
08.04.2020 15:10:57
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -103 dBm 7 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -113 dBm 7 dB
48.6371 8.92317
08.04.2020 15:11:07
48.6381 8.92633
08.04.2020 15:11:07
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -109 dBm 10 dB
48.6381 8.92633
08.04.2020 15:11:08
LRABB_Sindelfingen_01 -111 dBm 1 dB
48.6381 8.92633
08.04.2020 15:11:17
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -103 dBm 6 dB
48.6396 8.929
08.04.2020 15:11:17
LRABB_Ehningen_01 -107 dBm 9 dB
48.6396 8.929
08.04.2020 15:11:19
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm 6 dB
48.6396 8.929
08.04.2020 15:11:27
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -115 dBm 8 dB
48.6412 8.93183
08.04.2020 15:11:27
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -111 dBm 3 dB
48.6412 8.93183
08.04.2020 15:11:37
48.6429 8.93417
08.04.2020 15:11:37
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -103 dBm 10 dB
LRABB_Ehningen_01 -118 dBm 3 dB
48.6429 8.93417
08.04.2020 15:11:47
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -104 dBm 9 dB
LRABB_Herrenberg_04 -117 dBm 4 dB
48.6445 8.9365
08.04.2020 15:11:47
LRABB_Ehningen_01 -113 dBm 6 dB
48.6445 8.9365
08.04.2020 15:11:57
LRABB_Ehningen_01 -115 dBm 8 dB
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -4 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm -3 dB
48.6458 8.93917
08.04.2020 15:11:58
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -111 dBm 4 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -117 dBm 2 dB
LRABB_Herrenberg_02 -118 dBm -2 dB
48.6458 8.93917
08.04.2020 15:12:07
LRABB_Jettingen_00 -122 dBm -6 dB
48.6468 8.94233
08.04.2020 15:12:08
LRABB_Ehningen_01 -118 dBm 5 dB
LRABB_Herrenberg_02 -120 dBm -2 dB
48.6468 8.94233
08.04.2020 15:12:08
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -107 dBm 8 dB
48.6468 8.94233
08.04.2020 15:12:17
LRABB_Ehningen_01 -100 dBm 6 dB
48.648 8.94533
08.04.2020 15:12:17
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -100 dBm 5 dB
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -121 dBm -3 dB
48.648 8.94533
08.04.2020 15:12:27
LRABB_Ehningen_01 -107 dBm 5 dB
LRABB_Gaertringen_00 -118 dBm 1 dB
LRABB_Herrenberg_04 -122 dBm -5 dB
48.6498 8.94833
08.04.2020 15:12:27
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -111 dBm 6 dB
48.6498 8.94833
08.04.2020 15:12:28
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -110 dBm -1 dB
48.6498 8.94833
08.04.2020 15:12:37
48.652 8.95117
08.04.2020 15:12:38
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -94 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_01 -95 dBm 9 dB
48.652 8.95117
08.04.2020 15:12:47
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -107 dBm 8 dB
48.6541 8.9545
08.04.2020 15:12:47
LRABB_Ehningen_01 -99 dBm 8 dB
48.6541 8.9545
08.04.2020 15:12:57
LRABB_Ehningen_01 -94 dBm 8 dB
LRABB_Gaertringen_00 -122 dBm -3 dB
LRABB_Herrenberg_04 -123 dBm -9 dB
48.6562 8.95783
08.04.2020 15:12:58
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -104 dBm 6 dB
48.6562 8.95783
08.04.2020 15:13:07
48.6588 8.96033
08.04.2020 15:13:08
LRABB_Ehningen_01 -109 dBm 9 dB
LRABB_Ehningen_00 Ehningen -114 dBm 7 dB
48.6588 8.96033
08.04.2020 15:13:17
48.6614 8.962
08.04.2020 15:13:17
LRABB_Ehningen_01 -103 dBm 7 dB
LRABB_Herrenberg_04 -118 dBm -2 dB
48.6614 8.962
08.04.2020 15:13:27
LRABB_Ehningen_01 -105 dBm 4 dB
48.6643 8.96283
08.04.2020 15:13:37
softwarezentrum Böblingen-Hulb -119 dBm 5 dB
48.6672 8.96333
08.04.2020 15:13:37
LRABB_Ehningen_01 -123 dBm 4 dB
48.6672 8.96333
08.04.2020 15:13:47
softwarezentrum Böblingen-Hulb -106 dBm 9 dB
48.6702 8.9635
08.04.2020 15:13:47
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -121 dBm -1 dB
48.6702 8.9635
08.04.2020 15:13:48
LRABB_Sindelfingen_01 -122 dBm 0 dB
48.6702 8.9635
08.04.2020 15:13:57
softwarezentrum Böblingen-Hulb -102 dBm 8 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -122 dBm 2 dB
48.6732 8.9635
08.04.2020 15:13:58
LRABB_Sindelfingen_01 -106 dBm 5 dB
48.6732 8.9635
08.04.2020 15:14:07
softwarezentrum Böblingen-Hulb -92 dBm 9 dB
48.6763 8.96417
08.04.2020 15:14:07
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -118 dBm 4 dB
48.6763 8.96417
08.04.2020 15:14:17
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -105 dBm 10 dB
LRABB_LRA_00 Böblingen -117 dBm 3 dB
48.6791 8.96567
08.04.2020 15:14:17
SZ-BB Demo S21 54 dBm 5 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -91 dBm 10 dB
48.6791 8.96567
08.04.2020 15:14:18
LRABB_Sindelfingen_01 -108 dBm 9 dB
48.6791 8.96567
08.04.2020 15:14:27
SZ-BB Demo S21 61 dBm 8 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -85 dBm 9 dB
LRABB_Boeblingen_00 -93 dBm 8 dB
48.6815 8.96833
08.04.2020 15:14:27
LRABB_Sindelfingen_01 -98 dBm 8 dB
48.6815 8.96833
08.04.2020 15:14:37
SZ-BB Demo S21 51 dBm 2 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -74 dBm 10 dB
LRABB_Boeblingen_00 -101 dBm 10 dB
48.6834 8.97183
08.04.2020 15:14:37
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -102 dBm 9 dB
48.6834 8.97183
08.04.2020 15:14:47
SZ-BB Demo S21 49 dBm -3 dB
LRABB_Sindelfingen_02 -113 dBm 6 dB
48.6847 8.97567
08.04.2020 15:14:47
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -99 dBm 9 dB
48.6847 8.97567
08.04.2020 15:14:48
LRABB_LRA_00 Böblingen -106 dBm 5 dB
48.6847 8.97567
08.04.2020 15:14:57
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -98 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_02 -106 dBm 7 dB
48.6857 8.97933
08.04.2020 15:14:58
LRABB_Sindelfingen_01 -102 dBm 9 dB
48.6857 8.97933
08.04.2020 15:15:07
softwarezentrum Böblingen-Hulb -101 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_02 -106 dBm 8 dB
48.6871 8.98267
08.04.2020 15:15:07
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -110 dBm 6 dB
48.6871 8.98267
08.04.2020 15:15:08
LRABB_Sindelfingen_01 -100 dBm 11 dB
48.6871 8.98267
08.04.2020 15:15:17
LRABB_Sindelfingen_02 -94 dBm 10 dB
star_cooperation_gw02 -100 dBm 5 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -107 dBm 8 dB
48.6887 8.98567
08.04.2020 15:15:17
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -92 dBm 10 dB
LRABB_LRA_00 Böblingen -95 dBm 11 dB
48.6887 8.98567
08.04.2020 15:15:18
LRABB_Sindelfingen_01 -92 dBm 9 dB
48.6887 8.98567
08.04.2020 15:15:27
LRABB_Sindelfingen_01 -98 dBm 9 dB
LRABB_Sindelfingen_02 -100 dBm 9 dB
48.6905 8.98833
08.04.2020 15:15:27
LRABB_Boeblingen_00 -114 dBm 7 dB
48.6905 8.98833
08.04.2020 15:15:37
LRABB_Sindelfingen_02 -98 dBm 10 dB
LRABB_Boeblingen_00 -114 dBm 3 dB
48.6922 8.9915
08.04.2020 15:15:37
LRABB_LRA_00 Böblingen -110 dBm 6 dB
48.6922 8.9915
08.04.2020 15:15:38
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -102 dBm 9 dB
48.6922 8.9915
08.04.2020 15:15:47
LRABB_Sindelfingen_02 -89 dBm 9 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -116 dBm 0 dB
LRABB_Sindelfingen_01 -116 dBm -7 dB
48.6933 8.9955
08.04.2020 15:15:57
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -98 dBm 10 dB
LRABB_Sindelfingen_02 -99 dBm 8 dB
softwarezentrum Böblingen-Hulb -114 dBm 5 dB
LRABB_Boeblingen_00 -116 dBm 4 dB
48.6936 8.99967
08.04.2020 15:16:07
softwarezentrum Böblingen-Hulb -119 dBm 4 dB
48.6937 9.004
08.04.2020 15:16:07
LRABB_Boeblingen_00 -119 dBm 1 dB
48.6937 9.004
08.04.2020 15:16:08
LRABB_Sindelfingen_01 -117 dBm 5 dB
48.6937 9.004
08.04.2020 15:16:17
LRABB_Boeblingen_00 -111 dBm 5 dB
48.694 9.00817
08.04.2020 15:16:17
LRABB_Sindelfingen_02 -110 dBm 5 dB
48.694 9.00817
08.04.2020 15:16:18
LRABB_Sindelfingen_01 -108 dBm 4 dB
48.694 9.00817
08.04.2020 15:16:27
LRABB_Sindelfingen_02 -112 dBm 2 dB
48.6946 9.01217
08.04.2020 15:16:37
softwarezentrum Böblingen-Hulb -120 dBm 4 dB
LRABB_Boeblingen_00 -120 dBm 3 dB
48.6959 9.01583
08.04.2020 15:16:37
LRABB_Sindelfingen_02 -112 dBm 3 dB
48.6959 9.01583
08.04.2020 15:16:47
48.6974 9.01933
08.04.2020 15:16:57
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -117 dBm 3 dB
48.6992 9.02267
08.04.2020 15:16:58
LRABB_Sindelfingen_01 -96 dBm 7 dB
48.6992 9.02267
08.04.2020 15:17:07
48.7009 9.026
08.04.2020 15:17:17
LRABB_Sindelfingen_01 -104 dBm 8 dB
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -110 dBm 6 dB
LRABB_Boeblingen_00 -121 dBm -3 dB
48.7022 9.03
08.04.2020 15:17:27
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -98 dBm 8 dB
48.7029 9.03333
08.04.2020 15:17:28
LRABB_Sindelfingen_01 -106 dBm 6 dB
48.7029 9.03333
08.04.2020 15:17:37
48.7033 9.03667
08.04.2020 15:17:37
LRABB_Sindelfingen_01 -105 dBm 6 dB
48.7033 9.03667
08.04.2020 15:17:47
48.7035 9.04017
08.04.2020 15:17:47
LRABB_Sindelfingen_01 -112 dBm 7 dB
48.7035 9.04017
08.04.2020 15:17:57
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -118 dBm -1 dB
48.704 9.04417
08.04.2020 15:17:57
LRABB_Sindelfingen_01 -111 dBm 1 dB
48.704 9.04417
08.04.2020 15:18:07
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -114 dBm 5 dB
48.7052 9.048
08.04.2020 15:18:07
LRABB_Sindelfingen_01 -121 dBm 1 dB
48.7052 9.048
08.04.2020 15:18:17
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -109 dBm 6 dB
48.7071 9.05117
08.04.2020 15:18:27
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -102 dBm 9 dB
48.7095 9.05317
08.04.2020 15:18:37
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -110 dBm 6 dB
48.7119 9.05383
08.04.2020 15:18:47
48.7146 9.054
08.04.2020 15:18:57
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -120 dBm -3 dB
48.7172 9.05467
08.04.2020 15:19:07
48.7196 9.05633
08.04.2020 15:19:07
LRABB_schoenbuchturm Herrenberg -121 dBm -4 dB
48.7196 9.05633
08.04.2020 15:19:17
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -115 dBm 5 dB
48.7215 9.05917
08.04.2020 15:19:27
48.7233 9.06233
08.04.2020 15:19:37
LRABB_Boeblingen_01 Böblingen -120 dBm 0 dB
48.725 9.06567
08.04.2020 15:19:47
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -111 dBm -6 dB
48.7266 9.06917
08.04.2020 15:19:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -97 dBm 10 dB
48.728 9.07283
08.04.2020 15:20:07
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -105 dBm 1 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -113 dBm 0 dB
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -114 dBm 1 dB
LRABB_Leonberg_02 -115 dBm 4 dB
48.7289 9.077
08.04.2020 15:20:07
48.7289 9.077
08.04.2020 15:20:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -107 dBm 8 dB
70567-Möhringen -111 dBm 1 dB
48.7292 9.08117
08.04.2020 15:20:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -93 dBm 8 dB
The Things Gateway digital-worx -102 dBm 7 dB
Outdoor Lorix One GW for Bissingen Teck and surrounding -115 dBm -8 dB
48.7295 9.085
08.04.2020 15:20:37
The Things Gateway digital-worx -109 dBm 4 dB
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -113 dBm 8 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -117 dBm 7 dB
48.7306 9.0885
08.04.2020 15:20:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -93 dBm 0 dB
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -97 dBm 8 dB
48.7323 9.09117
08.04.2020 15:20:57
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -91 dBm 11 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -122 dBm 2 dB
48.7344 9.09283
08.04.2020 15:21:07
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -91 dBm 9 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -111 dBm 3 dB
48.7364 9.095
08.04.2020 15:21:17
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -85 dBm 8 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -111 dBm 8 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -116 dBm -2 dB
48.7376 9.09833
08.04.2020 15:21:27
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -113 dBm 6 dB
48.7385 9.10183
08.04.2020 15:21:37
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -113 dBm 3 dB
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -117 dBm 4 dB
48.7392 9.1045
08.04.2020 15:21:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -99 dBm 7 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -113 dBm -4 dB
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -120 dBm -6 dB
48.7399 9.10683
08.04.2020 15:21:57
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -111 dBm -1 dB
48.7401 9.10917
08.04.2020 15:22:07
70567-Möhringen -110 dBm -1 dB
48.7412 9.1105
08.04.2020 15:22:17
70567-Möhringen -100 dBm 8 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -106 dBm -1 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -109 dBm 3 dB
TTN Gateway HLRS Stuttgart Vaihingen -120 dBm -5 dB
48.743 9.1105
08.04.2020 15:22:27
70567-Möhringen -91 dBm 7 dB
48.7447 9.112
08.04.2020 15:22:37
70567-Möhringen -105 dBm 4 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -111 dBm 6 dB
48.7466 9.11317
08.04.2020 15:22:47
70567-Möhringen -99 dBm 4 dB
Minol -113 dBm -2 dB
48.7485 9.11483
08.04.2020 15:22:57
48.7505 9.11583
08.04.2020 15:23:07
48.7527 9.11567
08.04.2020 15:23:17
48.7547 9.11567
08.04.2020 15:23:27
48.7563 9.116
08.04.2020 15:23:37
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -117 dBm 1 dB
48.7575 9.11667
08.04.2020 15:23:42
48.7575 9.11667
08.04.2020 15:23:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -105 dBm 6 dB
48.7584 9.118
08.04.2020 15:23:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -91 dBm 10 dB
48.7586 9.12017
08.04.2020 15:24:07
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -109 dBm -2 dB
48.7584 9.1225
08.04.2020 15:24:17
48.7586 9.125
08.04.2020 15:24:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -106 dBm 5 dB
48.758 9.128
08.04.2020 15:24:37
48.7572 9.13083
08.04.2020 15:24:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -114 dBm -3 dB
48.7571 9.134
08.04.2020 15:24:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -100 dBm 9 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -112 dBm 6 dB
48.7559 9.13667
08.04.2020 15:25:07
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -107 dBm 7 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -110 dBm 4 dB
48.7545 9.139
08.04.2020 15:25:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -119 dBm -2 dB
48.7539 9.14167
08.04.2020 15:25:21
48.7539 9.14167
08.04.2020 15:25:27
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -112 dBm 0 dB
48.7539 9.14167
08.04.2020 15:25:37
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -114 dBm -4 dB
48.7545 9.14567
08.04.2020 15:25:47
48.7546 9.146
08.04.2020 15:28:47
48.7646 9.1695
08.04.2020 15:28:51
48.7646 9.1695
08.04.2020 15:28:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -101 dBm 8 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -117 dBm -6 dB
48.7656 9.17017
08.04.2020 15:29:07
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -108 dBm -7 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -121 dBm 5 dB
48.7665 9.171
08.04.2020 15:29:17
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -101 dBm 3 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -105 dBm 0 dB
48.7674 9.17167
08.04.2020 15:29:22
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -103 dBm 8 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -110 dBm 9 dB
48.7674 9.17167
08.04.2020 15:29:26
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -93 dBm 9 dB
48.7674 9.17167
08.04.2020 15:29:31
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -99 dBm 11 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -103 dBm 9 dB
48.7674 9.17167
08.04.2020 15:29:36
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -100 dBm 2 dB
48.7674 9.17167
08.04.2020 15:29:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -95 dBm 10 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -109 dBm 5 dB
48.7702 9.17533
08.04.2020 15:29:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -88 dBm 9 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -97 dBm 10 dB
48.7703 9.17567
08.04.2020 15:30:07
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -97 dBm 7 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -109 dBm 2 dB
48.7704 9.17567
08.04.2020 15:30:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -99 dBm 5 dB
48.7705 9.176
08.04.2020 15:30:22
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -91 dBm 10 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -105 dBm 9 dB
48.7705 9.176
08.04.2020 15:30:27
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -105 dBm 4 dB
48.7713 9.17733
08.04.2020 15:30:37
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -97 dBm 6 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -99 dBm 9 dB
48.7724 9.1785
08.04.2020 15:30:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -92 dBm 10 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -103 dBm 9 dB
48.7732 9.1795
08.04.2020 15:30:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -95 dBm 10 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -96 dBm 10 dB
48.7737 9.18017
08.04.2020 15:31:07
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -91 dBm 10 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -96 dBm 8 dB
48.7744 9.18117
08.04.2020 15:31:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -95 dBm 7 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -109 dBm 5 dB
48.7753 9.1825
08.04.2020 15:31:27
48.7756 9.18267
08.04.2020 15:31:37
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -101 dBm 8 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -109 dBm 6 dB
48.7772 9.184
08.04.2020 15:31:47
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -99 dBm 5 dB
48.7778 9.18433
08.04.2020 15:31:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -103 dBm 8 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -108 dBm 5 dB
48.7785 9.18483
08.04.2020 15:32:07
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -100 dBm -2 dB
48.7794 9.1855
08.04.2020 15:32:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -109 dBm 9 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -113 dBm 0 dB
48.7801 9.18583
08.04.2020 15:32:27
48.781 9.18633
08.04.2020 15:32:37
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -103 dBm 9 dB
48.7814 9.18667
08.04.2020 15:32:42
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -107 dBm 10 dB
48.7814 9.18667
08.04.2020 15:32:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -97 dBm 8 dB
48.7827 9.18733
08.04.2020 15:32:57
48.7835 9.18833
08.04.2020 15:33:07
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -117 dBm 8 dB
48.7844 9.18883
08.04.2020 15:33:17
48.7853 9.1895
08.04.2020 15:33:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -101 dBm 8 dB
48.7856 9.18967
08.04.2020 15:33:37
48.7856 9.18967
08.04.2020 15:33:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -91 dBm 3 dB
48.7858 9.18983
08.04.2020 15:33:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -97 dBm 8 dB
48.7866 9.18967
08.04.2020 15:34:07
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -115 dBm 3 dB
48.7874 9.18983
08.04.2020 15:34:17
48.7881 9.19067
08.04.2020 15:34:22
48.7881 9.19067
08.04.2020 15:34:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -121 dBm 4 dB
48.7888 9.19167
08.04.2020 15:34:37
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -112 dBm 5 dB
48.7897 9.19283
08.04.2020 15:34:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -113 dBm 5 dB
48.7905 9.194
08.04.2020 15:34:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -106 dBm -3 dB
48.7913 9.1955
08.04.2020 15:35:07
48.7921 9.19683
08.04.2020 15:35:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -119 dBm -4 dB
48.7929 9.19817
08.04.2020 15:35:27
48.7938 9.19933
08.04.2020 15:35:37
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -110 dBm -6 dB
48.7946 9.20067
08.04.2020 15:35:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -117 dBm -4 dB
48.7951 9.20183
08.04.2020 15:35:57
48.7957 9.20317
08.04.2020 15:36:07
48.796 9.2035
08.04.2020 15:36:37
48.7983 9.20867
08.04.2020 15:36:47
48.7985 9.209
08.04.2020 15:36:57
48.7973 9.21167
08.04.2020 15:37:07
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -113 dBm 7 dB
48.797 9.21317
08.04.2020 15:37:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -111 dBm 3 dB
48.7962 9.214
08.04.2020 15:37:27
48.7954 9.21467
08.04.2020 15:37:37
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -110 dBm 4 dB
eui-7276ff000b032234 -123 dBm -7 dB
48.7945 9.2155
08.04.2020 15:37:47
48.7934 9.2165
08.04.2020 15:37:52
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -105 dBm 6 dB
48.7934 9.2165
08.04.2020 15:37:53
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -103 dBm 11 dB
48.7934 9.2165
08.04.2020 15:37:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -103 dBm 5 dB
48.7919 9.218
08.04.2020 15:38:07
48.7905 9.21983
08.04.2020 15:38:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -110 dBm 6 dB
48.7891 9.22183
08.04.2020 15:38:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -101 dBm 10 dB
48.7878 9.22433
08.04.2020 15:38:27
SWLB-TTN@KWH-Rathausturm Kornwestheim -115 dBm 4 dB
48.7878 9.22433
08.04.2020 15:38:37
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -103 dBm 9 dB
48.7866 9.22667
08.04.2020 15:38:47
48.7854 9.229
08.04.2020 15:38:57
48.7844 9.231
08.04.2020 15:39:07
TTN-Gateway @shackspace -103 dBm 2 dB
48.7847 9.23233
08.04.2020 15:39:17
48.7861 9.23267
08.04.2020 15:39:27
TTN-Gateway @shackspace -105 dBm -2 dB
48.7874 9.234
08.04.2020 15:39:42
48.7883 9.23617
08.04.2020 15:39:47
48.7892 9.23867
08.04.2020 15:39:47
SWLB-TTN@KWH-Rathausturm Kornwestheim -113 dBm 6 dB
48.7892 9.23867
08.04.2020 15:39:48
eui-7276ff000b032234 -117 dBm -4 dB
48.7892 9.23867
08.04.2020 15:39:57
48.7902 9.24167
08.04.2020 15:40:07
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -115 dBm 3 dB
Gateway im Schellenkönig Stuttgart -117 dBm -4 dB
48.7914 9.24517
08.04.2020 15:40:17
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -109 dBm 9 dB
SWLB-TTN@KWH-Rathausturm Kornwestheim -118 dBm 4 dB
48.7926 9.24883
08.04.2020 15:40:27
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -98 dBm 9 dB
48.7942 9.25183
08.04.2020 15:40:37
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -98 dBm 2 dB
48.796 9.25433
08.04.2020 15:40:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -106 dBm 8 dB
48.7975 9.257
08.04.2020 15:40:57
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -107 dBm 2 dB
48.7984 9.26017
08.04.2020 15:41:07
48.7988 9.26367
08.04.2020 15:41:07
SWLB-TTN@KWH-Rathausturm Kornwestheim -122 dBm -4 dB
48.7988 9.26367
08.04.2020 15:41:17
48.7988 9.26733
08.04.2020 15:41:27
48.7988 9.26833
08.04.2020 15:42:17
48.8035 9.2885
08.04.2020 15:42:27
48.8056 9.29017
08.04.2020 15:42:37
48.8081 9.2905
08.04.2020 15:42:47
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -118 dBm 2 dB
48.8106 9.29117
08.04.2020 15:42:49
48.8106 9.29117
08.04.2020 15:42:57
48.8129 9.29333
08.04.2020 15:43:07
48.8145 9.2965
08.04.2020 15:43:17
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -117 dBm 5 dB
48.8152 9.30033
08.04.2020 15:43:27
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -114 dBm 3 dB
Fab_Lab.eu Fernsehturm Stuttgart -118 dBm -2 dB
48.8152 9.30433
08.04.2020 15:43:37
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -107 dBm 5 dB
48.8155 9.308
08.04.2020 15:43:47
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -117 dBm 3 dB
48.8161 9.3115
08.04.2020 15:43:57
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -115 dBm 5 dB
48.8167 9.31483
08.04.2020 15:44:07
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -102 dBm 10 dB
48.8172 9.31833
08.04.2020 15:44:17
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -107 dBm 5 dB
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -114 dBm -5 dB
48.8173 9.322
08.04.2020 15:44:27
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -108 dBm 10 dB
48.8177 9.32567
08.04.2020 15:44:37
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -109 dBm 9 dB
48.8182 9.32917
08.04.2020 15:44:47
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -109 dBm 4 dB
48.8178 9.33283
08.04.2020 15:44:57
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -117 dBm 9 dB
48.8166 9.33567
08.04.2020 15:45:07
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -105 dBm 9 dB
48.8153 9.33867
08.04.2020 15:45:17
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -107 dBm 9 dB
48.8144 9.342
08.04.2020 15:45:27
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -105 dBm 9 dB
48.8139 9.3455
08.04.2020 15:45:37
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -95 dBm 9 dB
ttig Weinstadt -117 dBm -8 dB
48.8139 9.34917
08.04.2020 15:45:47
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -101 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -114 dBm -3 dB
48.8143 9.35267
08.04.2020 15:45:57
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -102 dBm 9 dB
48.8148 9.35617
08.04.2020 15:46:07
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -113 dBm 6 dB
48.8152 9.35967
08.04.2020 15:46:17
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -95 dBm 8 dB
ttig Weinstadt -96 dBm 6 dB
48.8152 9.36333
08.04.2020 15:46:27
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -91 dBm 9 dB
ttig Weinstadt -93 dBm 8 dB
48.815 9.367
08.04.2020 15:46:37
ttig Weinstadt -99 dBm 7 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -108 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -115 dBm 5 dB
48.8148 9.3705
08.04.2020 15:46:47
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -100 dBm 7 dB
48.8146 9.37417
08.04.2020 15:46:57
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -97 dBm 8 dB
48.8146 9.3775
08.04.2020 15:47:07
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -107 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -115 dBm 1 dB
ttig Weinstadt -115 dBm -3 dB
48.8148 9.38017
08.04.2020 15:47:17
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -95 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -108 dBm 4 dB
SWLB-TTN@KWH-Rathausturm Kornwestheim -121 dBm -6 dB
48.8137 9.3815
08.04.2020 15:47:27
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -119 dBm 10 dB
48.813 9.38217
08.04.2020 15:47:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -106 dBm 6 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -114 dBm 7 dB
48.8132 9.38383
08.04.2020 15:47:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -106 dBm 7 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -106 dBm 9 dB
48.8133 9.38483
08.04.2020 15:47:57
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -109 dBm 8 dB
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -111 dBm 4 dB
48.8133 9.38483
08.04.2020 15:48:07
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -101 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -113 dBm -2 dB
ttig Weinstadt -113 dBm -8 dB
48.8133 9.385
08.04.2020 15:48:07
SWLB-TTN@KWH-Rathausturm Kornwestheim -122 dBm -8 dB
48.8133 9.385
08.04.2020 15:48:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -107 dBm 3 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -113 dBm 5 dB
ttig Weinstadt -114 dBm -5 dB
48.8133 9.385
08.04.2020 15:48:27
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -109 dBm 6 dB
ttig Weinstadt -117 dBm -7 dB
48.8133 9.385
08.04.2020 15:48:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -108 dBm -2 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -111 dBm 9 dB
48.8133 9.38517
08.04.2020 15:48:47
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -107 dBm 7 dB
ttig Weinstadt -114 dBm -2 dB
48.8135 9.387
08.04.2020 15:48:57
48.8143 9.38883
08.04.2020 15:49:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -115 dBm -2 dB
48.8157 9.38917
08.04.2020 15:49:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -115 dBm -3 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -121 dBm -2 dB
48.8163 9.389
08.04.2020 15:49:27
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -115 dBm -2 dB
48.8165 9.389
08.04.2020 15:49:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -113 dBm 7 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -114 dBm 5 dB
48.8171 9.38867
08.04.2020 15:49:41
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -109 dBm 3 dB
ttig Weinstadt -115 dBm -8 dB
48.8171 9.38867
08.04.2020 15:49:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -108 dBm 6 dB
48.8176 9.3875
08.04.2020 15:49:57
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -101 dBm 7 dB
48.8186 9.38667
08.04.2020 15:50:07
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -97 dBm 6 dB
48.8189 9.38617
08.04.2020 15:50:17
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -107 dBm 2 dB
48.8194 9.38533
08.04.2020 15:50:27
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -75 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -108 dBm 9 dB
48.8203 9.38417
08.04.2020 15:50:37
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -55 dBm 7 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -110 dBm 5 dB
48.8206 9.38333
08.04.2020 15:50:47
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -47 dBm 10 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -108 dBm 8 dB
SWLB-TTN@KWH-Rathausturm Kornwestheim -122 dBm -2 dB
48.8207 9.38267
08.04.2020 15:50:57
Grossheppach DB0GH II [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - 10 channels - LoRaWAN GPS Concentrator Weinstadt-Grossheppach -58 dBm 9 dB
Grossheppach DB0GB [Ing.-Büro Jürgen Mayer] - RAK 7243 Großheppach -103 dBm 8 dB
48.8208 9.38183